Có thể hoàn trả tên miền khi tên miền đang hết hạn?

  • Sunday 16/10/2016

Bạn có thể nộp đơn hoàn trả tên miền khi tên miền hết hạn, nhưng không quá 35 ngày kể từ ngày tên miền hết hạn.

Bạn không thể hoàn trả tên miền trong các trường hợp sau:

– Đang trong quá trình xử lý vi phạm, chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Đang trong quá trình xử lý tranh chấp.

– Đang trong quá trình xử lý chuyển đổi NĐK.

– Đang trong quá trình xử lý thu hồi.