Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Thực hiện cấu hình 1 bộ lọc (filter) trên Webmail Pro

Hướng dẫn sau giúp Quý khách có thể chủ động tạo bộ lọc (filter) trên Webmail của user mail cá nhân nhằm quản lý email theo từng thư mục, dễ dàng trích lục thông tin.

Hướng dẫn cấu hình bộ lọc (filter) trên Webmail Pro

Quý khách đăng nhập email thông qua Webmail Pro và tìm tới mục như ảnh để thực hiện cấu hình, sau khi khai báo các thông tin cần thiết hoàn tất thì nhấn Save

Chú thích:

matching any of the following rules : Khớp 1 trong những rule đã cấu hình (khuyến nghị)

matching all of the following rules: Khớp tất cả rule đã cấu hình

 

Sau đó, để kích hoạt (activated) hoặc tắt (deactive) bộ lọc (filter), Quý khách cần click vào filter liên quan, nhấn chọn Actions > Enable/ disable filter set

Đến đây là hoàn tất, Qúy khách có thể thực hiện test gửi mail vào user này để kiểm tra hoạt động của bộ lọc (filter) có hoạt động hay không.

 

Cấu hình mail chuyển tiếp trên webmail

Trường hợp bạn muốn cấu hình chuyển tiếp toàn bộ mail qua 1 email khác, bạn có thể cấu hình filter như dưới đây

 

Mọi chi tiết khác cần hỗ trợ, vui lòng gửi yêu cầu về kythuat@pavietnam.vn

 

Chi tiết dịch vụ email pro tại P.A Việt Nam https://www.pavietnam.vn/vn/email-server.html

 

Hướng dẫn chung sử dụng dịch vụ Webmail Pro tại P.A Việt Nam https://kb.pavietnam.vn/huong-dan-nhanh-su-dung-webmail-pro-roundcube.html

Rate this post
Exit mobile version