Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Cyberpanel v2.x – Tạo packages cho websites

Sau khi khởi tạo user hoàn tất theo hướng dẫn này

Các bạn cần khởi tạo packages (gói dịch vụ) trên Cyberpanel, website và upload source code lên để sử dụng 1 website hoàn chỉnh

Truy cập và đăng nhập vào trang quản lý (mặc định https://IP:8090) với user đã tạo

Packages > Create Package, khai báo hoàn tất các thông tin sau > Create Package để khởi tạo gói.

Chúc các bạn thành công


 

Xem thêm các ưu đãi khác từ P.A Việt Nam : https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

Xem thêm các hướng dẫn khác về Cyberpanel tại https://kb.pavietnam.vn/?s=cyberpanel

Rate this post
Exit mobile version