Cyberpanel – Hướng dẫn khởi tạo package

  • Friday 05/06/2020

Sau khi khởi tạo user hoàn tất theo hướng dẫn này

Các bạn cần khởi tạo package (gói dịch vụ), website và upload source code lên để sử dụng 1 website hoàn chỉnh

Truy cập và đăng nhập vào trang quản lý của Cyberpanel (mặc định https://IP:8090) với user đã tạo

Packages > Create Package, khai báo hoàn tất các thông tin sau > Create Package để khởi tạo gói.

  • Package Name: tên gói
  • Domains: số lượng domain, set 0 nếu unlimited
  • Disk Space: dung lượng host của gói, set 0 nếu unlimited
  • Bandwidth: dung lượng băng thông của gói, set 0 nếu unlimited
  • FTP Accounts: số lượng user FTP account
  • Databases: số lượng cơ sở dữ liệu của gói

Chúc các bạn thành công