Cyberpanel – Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu (database)

  • Tuesday 09/06/2020

Sau khi các bạn khởi tạo website rồi, upload dữ liệu website lên host thông qua filemanager rồi, các bạn cần khởi tạo database để kết nối vào site hoặc đơn giản các bạn cần khởi tạo database để sử dụng cho 1 mục đích khác, các bạn thao tác như sau:

Truy cập và đăng nhập vào trang quản lý của Cyberpanel (mặc định https://IP:8090) với user đã tạo theo hướng dẫn này hoặc đứng từ quyền admin

Truy cập Databases > Create Databases > tick chọn website cần khởi tạo database tương ứng 

Khai báo các thông tin liên quan và Creates Databases

  • Select Website: lựa chọn website tương ứng cần khởi tạo cơ sở dữ liệu
  • Database Name: tên cơ sở dữ liệu
  • User Name: tên user được add các quyền cơ bản vào cơ sở dữ liệu
  • Password: mật khẩu cơ sở dữ liệu

Database created successfully.

Để truy cập vào phpMyAdmin, các bạn nhìn xuống dòng cuối cùng của ảnh trên, click vào mục PHPMYAdmin, cyberpanel sẽ tự động chuyển hướng tới trang liên quan

Sử dụng các thông tin liên quan để truy cập vào và thao tác trên trình quản lý cơ sở dữ liệu phpmyadmin

Chúc các bạn thành công

—–