Cyberpanel – Hướng dẫn tạo user

  • Monday 01/06/2020

Sau khi tạo quyền (ACL) theo hướng dẫn

Các bạn có thể khởi tạo user đồng thời gán ACL đó vào cho user này và bàn giao thông tin cho end users

Truy cập và đăng nhập vào trang quản lý của Cyberpanel (mặc định https://IP:8090) với user admin

Users > Create New User và khai báo các thông tin liên quan

  • First Name: khai báo tên
  • Last Name: khai báo họ
  • Email: nhập email
  • Select ACL: chọn ACL mà đã khởi tạo như hướng dẫn này
  • Websites Limit: chọn 0 nếu unlimit
  • Username: nhập user
  • Password: nhập mật khẩu hoặc sử dụng tính năng Generated
  • Security Level: mức độ bảo mật, bỏ trống hay chọn High hoặc Low tùy nhu cầu

Chúc các bạn thành công

———–