Cyberpanel v2.x – Hướng dẫn xử lý lỗi can not be uploaded Error message trong File Manager

  • Friday 17/09/2021

CyberPanel – Lỗi can not be uploaded Error message

Trong quá trình sử dụng, Quý khách thực hiện upload dữ liệu thông qua File Manager theo hướng dẫn https://kb.pavietnam.vn/cyberpanel-upload-data-website.html mà gặp lỗi can not be uploaded Error message

Quý khách thực hiện như sau:

Trước tiên, Quý khách kết nối SSH vào server với quyền root theo hướng dẫn https://kb.pavietnam.vn/ssh-toi-server-linux-bang-putty.html

Sau đó, Quý khách xác định file php.ini mà máy chủ đang sử dụng bằng command:

#php -i | grep php.ini

Sau đó Quý khách #vi hoặc #nano file này để điều chỉnh thông số

#vi /usr/local/lsws/lsphp71/etc/php.ini

Tìm tới các thông số sau và điều chỉnh sau đó lưu lại

  • upload_max_filesize 1024M
  • post_max_size 512M
  • memory_limit 512M
  • max_execution_time 300

Hoàn tất, thực hiện restart lại các dịch vụ liên quan sau

  • systemctl restart lscpd
  • systemctl restart lsws

 

Thực hiện kiểm tra lại việc upload lần nữa,

 

Chúc Quý khách thành công.

 

Xem thêm các hướng dẫn khác về Cyberpanel tại https://kb.pavietnam.vn/?s=cyberpanel

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post