Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Cyberpanel v2.x – Hướng dẫn quản trị cơ sở dữ liệu trên Cyberpanel, Manage Databases Cyberpanel

Sau khi các bạn khởi tạo website rồi, upload dữ liệu website lên host thông qua filemanager rồi, các bạn cần quản lý cơ sở dữ liệu, gọi là manage databases bằng cách khởi tạo database để kết nối vào site hoặc đơn giản các bạn cần khởi tạo database để sử dụng cho 1 mục đích khác, các bạn thao tác như sau trên giao diện Cyberpanel

Truy cập và đăng nhập vào trang quản lý của Cyberpanel (mặc định https://IP:8090) với user đã tạo theo hướng dẫn này hoặc đứng từ quyền admin

Truy cập Databases > Create Databases > tick chọn website cần khởi tạo database tương ứng 

Khai báo các thông tin liên quan và Creates Databases

Database created successfully.

Để truy cập vào phpMyAdmin, các bạn nhìn xuống dòng cuối cùng của ảnh trên, click vào mục PHPMYAdmin, cyberpanel sẽ tự động chuyển hướng tới trang liên quan

Sử dụng các thông tin liên quan để truy cập vào và thao tác trên trình quản lý cơ sở dữ liệu phpmyadmin

Chúc các bạn thành công


 

Xem thêm các ưu đãi khác từ P.A Việt Nam : https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

Xem thêm các hướng dẫn khác về Cyberpanel tại https://kb.pavietnam.vn/?s=cyberpanel

Rate this post
Exit mobile version