Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

[DA] Backup, restore dữ liệu thông qua dòng lệnh

Trong 1 số trường hợp, giao diện Directadmin bị lỗi, dịch vụ Directadmin không hoạt động, license bị hết hạn mà quý khách cần thực hiện backup hoặc restore user, quý khách có thể tham khảo các hướng dẫn dưới đây, để thực hiện thao tác thông qua dòng lệnh.

BACKUP DỮ LIỆU

Quý khách muốn thực hiện backup dữ liệu 1 hoặc tất cả user hiện tại, có thể thực hiện thao tác như sau:

 

 

#echo “action=backup&append%5Fto%5Fpath=nothing&database%5Fdata%5Faware=yes&email%5Fdata%5Faware=yes&local%5Fpath=%2Fhome%2Fadmin%2Fadmin%5Fbackups&owner=admin&type=admin&value=multiple&when=now&where=local&who=all” >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

Thao tác này sẽ đưa việc backup all user vào hàng đợi.

Tiếp tục thao tác lệnh sau, để tiến hành cho chạy tiến trình sau để tạo backup all user và đưa vào thư mục /home/admin/admin_backups

#/usr/local/directadmin/dataskq d200

Kiểm tra lại tại đường dẫn /home/admin/admin_backups sẽ thấy các file backup được tạo ra.

 

 

#echo “action=backup&append%5Fto%5Fpath=nothing&database%5Fdata%5Faware=yes&email%5Fdata%5Faware=yes&local%5Fpath=%2Fhome%2Fadmin%2Fadmin%5Fbackups&owner=admin&select%30=thuanduong&type=admin&value=multiple&when=now&where=local” >> /usr/local/directadmin/data/task.queue
Thay thế thuanduong = username quý khách muốn backup.
Sau đó, cũng chạy lại lệnh thực thi sau:

#/usr/local/directadmin/dataskq d200
RESTORE DỮ LIỆU
Restore user chỉ định
#echo “action=restore&ip%5Fchoice=file&local%5Fpath=%2Fhome%2Fadmin%2Fadmin%5Fbackups&owner=admin&select%30=user%2Eadmin%2Etestuser%2Etar%2Egz&type=admin&value=multiple&when=now&where=local” >> /usr/local/directadmin/data/task.queue
Với testuser = user tương ứng cần thực hiện restore (đối với user được tạo bởi admin), nếu user thuộc owner bởi reseller nào đó, thì thay đổi tương ứng lại tại useradmin in đậm ở phía trên.
Nếu có khó khăn trong thao tác, quý khách vui lòng gửi yêu cầu về kythuat@pavietnam.vn để được hỗ trợ.
Rate this post
Exit mobile version