[DA] Hướng dẫn cài đặt module PageSpeed

  • Saturday 01/07/2017

PageSpeed là module dành cho apache và module sẽ tự động áp dụng vào hoạt động của website gồm các assets (CSS, javascript, images) nhằm tăng hiệu suất hoạt động của website, tối ưu hơn trong việc load trang web.

Hiện nay đang được nhiều người sử dụng cho website (VPS, Dedicated) quan tâm vì khả năng cải thiện tốc độ cho website từ việc tối ưu front-end, thêm nữa nó cũng là một nhân tố để giúp website cải thiện điểm số Google Pagespeed Insight do chính Google tự đặt các nguyên tắc.

Bước 1: Cài đặt các thư viện cần thiết.

#yum install gcc-c++ pcre-dev pcre-devel zlib-devel make unzip -y

#yum install at -y

Bước 2: Tải gói pagespeed.

  • Centos 6_x86_64

#wget https://dl-ssl.google.com/dl/linux/direct/mod-pagespeed-stable_current_x86_64.rpm

  • Centos 6_x86

#wget https://dl-ssl.google.com/dl/linux/direct/mod-pagespeed-stable_current_i386.rpm

Bước 3: Cài đặt pagespeed.

#rpm -i –nodeps mod-pagespeed-stable_current_x86_64.rpm

Bước 4: Cấu hình vào apache webservice.

#echo “Include /etc/httpd/conf.d/pagespeed.conf” >> /etc/httpd/conf/extra/httpd-includes.conf

Bước 5: Rào lại module deflate.

#vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

Tìm đến dòng sau và rào lại, sau đó save lại.

#Include conf/extra/httpd-deflate.conf

Bước 6: Restart lại webservice.

#/etc/init.d/httpd restart

Bước 7: Kiểm tra lại module đã được cài đặt hay chưa.

#apachectl t D DUMP_MODULES |grep pagespeed

Nếu có khó khăn trong quá trình thao tác, quý khách vui lòng gửi yêu cầu về kythuat@pavietnam.vn để được hỗ trợ.