[DA] Hướng dẫn khởi động, dừng, kiểm tra các dịch vụ liên quan trên Directadmin

  • Tuesday 21/03/2017

Nếu quý khách không tiện SSH vào VPS, Server để kiểm tra các dịch vụ liên quan, quý khách thể thể thao tác như sau để quản trị các dịch vụ này thông qua giao diện Directadmin

Bước 1: Truy cập vào Directadmin với quyền admin

Bước 2: Mục Admin Tools > Service Monitor

Bước 3: Theo dõi các tiến trình, dịch vụ đang run, stop

Chú thích:

directadmin: Control Panel quản lý hosting.

dovecot: Dịch vụ để gửi nhận mail.

exim: Dịch vụ để gửi nhận mail.

httpd: Dịch vụ webservice để các website hoạt động được.

mysqld: Dịch vụ kết nối cơ sở dữ liệu.

pure-ftpd: Dịch vụ FTP truyền tải dữ liệu

sshd: Dịch vụ kết nối SSH đến server