[DA] Tối ưu đường dẫn domain.com/roundcube sang mail.domain.com

  • Saturday 22/07/2017

Khi truy cập webmail trên VPS/ Server có Directadmin, mặc định quý khách phải truy cập theo kiểu http://IP/roundcube hoặc http://domain.com/roundcube

Quý khách muốn thay đổi đường dẫn này sang mail.domain.com của quý khách, quý khách có thể tham khảo bài viết sau để thực hiện thao tác.

Bước 1: Thêm nội dung sau vào cuối file config của data user cần thực hiện, sau đó save lại.

#vi /usr/local/directadmin/data/users/pavietnam/httpd.conf

Thay đổi pavietnam thành user của domain tương ứng

<VirtualHost IP:80>
ServerName webmail.duongquocthuan.com
ServerAdmin webmaster@duongquocthuan.com
DocumentRoot /var/www/html/roundcube
CustomLog /var/log/httpd/domains/duongquocthuan.com.bytes bytes
CustomLog /var/log/httpd/domains/duongquocthuan.com.log combined
ErrorLog /var/log/httpd/domains/duongquocthuan.com.error.log
</VirtualHost>

Bước 2: Restart lại dịch vụ Directadmin để việc hiệu chỉnh này có hiệu lực

#/etc/init.d/directadmin restart

Bước 3: Kiểm tra lại mail.domain trên trình duyệt

Nếu có khó khăn trong thao tác, quý khách vui lòng gửi yêu cầu về kythuat@pavietnam.vn để được hỗ trợ.