Danh mục cơ quan nhà nước tổ chức Đảng, Nhà nước cấp trung ương và cấp tỉnh

  • Sunday 16/10/2016

nh mục cơ quan nhà nước tổ chức Đảng, Nhà nước cấp trung ương và cấp tỉnh

 

DANH MỤC

I-  CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

 

A.  KHỐI ĐƠN VỊ TRUNG ƯƠNG

1

Văn phòng Chủ tịch nước

2

Văn phòng Quốc hội

3

Toà án Nhân dân Tối cao

4

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao

5

Bộ Công an

6

Bộ Công Thương

7

Bộ Giáo dục và Ðào tạo

8

Bộ Giao thông vận tải

9

Bộ khoa học-Công nghệ 

10

Bộ Kế hoạch và Ðầu tư

11

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

12

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

13

Bộ Ngoại giao

14

Bộ Quốc phòng

15

Bộ Tư pháp

16

Bộ Tài chính

17

Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch

18

Bộ Xây dựng

19

Bộ Y tế

20

Uỷ ban Dân tộc

21

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

22

Thanh tra Nhà nước

23

Bộ Nội vụ

24

Văn phòng Chính phủ

25

Bộ Thông tin và truyền thông

26

Bộ Tài nguyên – Môi trường

27

Ban quản lý Lăng Hồ Chí Minh

28

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

29

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

30

Ðài tiếng nói Việt Nam

31

Ðài truyền hình Việt Nam

32

Thông tấn xã Việt Nam

33

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

34

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

35

Kiểm toán Nhà nước

 

B.  KHỐI ĐƠN VỊ ĐỊA PHƯƠNG

36

Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban nhân dân

37

Toà án Nhân dân tỉnh, thành phố

38

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, thành phố

39

Sở Công Thương

40

Sở Tài nguyên – Môi trường

41

Sở Giáo dục và Ðào tạo

42

Sở Giao thông vận tải

43

Sở Khoa học-Công nghệ

44

Sở Kế hoạch và Ðầu tư

45

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

46

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

47

Sở Ngoại vụ

48

Sở Tài chính, Vật giá

49

Sở Tư pháp

50

Sở Văn hoá-Thể thao và du lịch

51

Sở Xây dựng

52

Sở Y tế

53

Ban Dân tộc

54

Ban Tôn giáo Chính quyền

55

Ban Tổ chức chính quyền

56

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố

57

Công an tỉnh (thành phố)

58

Thanh tra tỉnh, thành phố

59

Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh, thành phố

60

Bảo hiểm Xã hội tỉnh, thành phố

61

Sở thông tin và truyền thông

62

Cục Thống kê

63

Chi cục kiểm lâm

64

Cục thuế

65

Ðài Phát thanh, Truyền hình tỉnh, thành phố

66

Hải quan tỉnh, thành phố

67

Kho bạc Nhà nước

68

Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố

69

Phân viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tỉnh, thành phố

70

Sở nội vụ

71

Ngân hàng nhà nước Tỉnh

72

Ủy ban mặt trận tổ quốc

73

Ban thi đua khen thưởng Tỉnh, Thành phố

II. TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ

 

A. KHỐI ĐƠN VỊ TRUNG ƯƠNG

74

Ban Cán sự Ðảng ngoài nước

75

Ban Dân vận

76

Ban Ðối ngoại

77

Ban Tuyên giáo

78

Ban Tổ chức Trung ương

79

Uỷ ban kiểm tra Trung ương

80

Văn phòng Trung ương Ðảng

 

B. KHỐI ĐƠN VỊ ĐỊA PHƯƠNG

81

Ban Cán sự Ðảng các trường đại học và cao đẳng

82

Ban Dân vận

83

Ban Kiểm tra Ðảng

84

Ban Tổ chức Ðảng

85

Ban Tuyên giáo

86

Văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ
Rate this post