Danh sách mã trạng thái HTTP, HTTP Status Code đầy đủ

  • Monday 16/03/2020

Dòng trạng thái HTTP là thuật ngữ được cấp cho mã trạng thái HTTP (mã số thực) khi đi kèm với “HTTP reason phrase” – cụm từ chỉ lý do (mô tả ngắn).

Lưu ý: Mặc dù không chính xác về mặt kỹ thuật nhưng các dòng trạng thái HTTP thường được gọi là các mã trạng thái HTTP (HTTP Status Code ).

Danh mục mã trạng thái HTTP

Như bạn có thể thấy bên dưới, mã trạng thái HTTP là các số nguyên có ba chữ số. Chữ số đầu tiên được sử dụng để xác định mã trong một danh mục cụ thể nằm trong năm danh mục sau:

  • 1XX – Thông tin: Yêu cầu được chấp nhận hoặc quá trình tiếp tục.

  • 2XX – Thành công: Xác nhận rằng hành động đã hoàn tất thành công hoặc đã được hiểu.

  • 3XX – Chuyển hướng: Client phải thực hiện hành động bổ sung để hoàn thành yêu cầu.

  • 4XX – Lỗi từ client chỉ ra rằng yêu cầu không thể hoàn thành hoặc chứa cú pháp sai. Mã lỗi 4xx sẽ hiện ra khi có lỗi từ phía người dùng, chủ yếu là do không đưa ra một yêu cầu hợp lệ.

  • 5XX – Lỗi từ phía máy chủ: Cho biết máy chủ không thể hoàn tất yêu cầu được cho là hợp lệ. Khi duyệt web và bắt gặp các lỗi 5xx, bạn chỉ có thể chờ đợi, vì lúc này lỗi xuất phát từ phía máy chủ của dịch vụ web, không có cách nào can thiệp để sửa lỗi ngoài việc ngồi chờ bên máy chủ xử lý xong.

Các ứng dụng hiểu mã trạng thái HTTP không cần phải biết tất cả các mã, nghĩa là mã không xác định cũng có cụm từ chỉ lý do không xác định. Cụm từ này không cho người dùng nhiều thông tin. Tuy nhiên, các ứng dụng HTTP này phải được hiểu là thuộc một trong các danh mục được nêu ở trên.

Nếu phần mềm không biết mã cụ thể là gì thì ít nhất nó cũng biết mã đó thuộc nhóm nào. Ví dụ: nếu ứng dụng không nhận diện được mã trạng thái 490, nó có thể coi mã đó là 400 vì mã này nằm trong cùng một danh mục và sau đó có thể giả định rằng có điều gì đó sai với yêu cầu của khách hàng.

Dòng trạng thái HTTP (Mã trạng thái HTTP + Cụm từ chỉ lý do)

Mã trạng thái

Cụm từ chỉ lý do

Giải thích lỗi

100 Continue Yêu cầu đã được hoàn thành và phần còn lại của tiến trình có thể tiếp tục.
101 Switching Protocols Khi yêu cầu một trang, trình duyệt có thể nhận được mã trạng thái 101, theo sau là header “Upgrade”, cho thấy máy chủ đang thay đổi sang phiên bản HTTP khác.
102 Processing
200 OK Phản hồi tiêu chuẩn cho các yêu cầu HTTP thành công.
201 Created Khi các trang mới được tạo bởi dữ liệu biểu mẫu đã đăng hoặc bởi tiến trình CGI, đây là dấu hiệu xác nhận rằng trang đó đã hoạt động.
202 Accepted Yêu cầu của client đã được chấp nhận, nhưng chưa được xử lý.
203 Non-Authoritative Information Thông tin chứa trong tiêu đề thực thể không phải từ trang web gốc, mà là từ máy chủ của bên thứ ba.
204 No Content Nếu nhấp vào một liên kết không có URL mục tiêu, phản hồi này được máy chủ suy ra và không cảnh báo người dùng về bất cứ điều gì.
205 Reset Content Điều này cho phép máy chủ reset lại bất kỳ nội dung nào được CGI trả về.
206 Partial Content Các file được yêu cầu không được tải xuống hoàn toàn. Ví dụ, mã trạng thái này xuất hiện khi người dùng nhấn nút dừng trước khi trang được load.
207 Multi-Status
300 Multiple Choices Địa chỉ được yêu cầu đề cập đến nhiều hơn một file. Tùy thuộc vào cách máy chủ được cấu hình, bạn sẽ gặp lỗi hoặc được lựa chọn trang nào mong muốn.
301 Moved Permanently Nếu máy chủ được thiết lập đúng cách, nó sẽ tự động chuyển hướng người đọc đến vị trí mới của file.
302 Found Trang đã được di chuyển tạm thời và URL mới có sẵn. Bạn sẽ được máy chủ điều hướng đến đó.
303 See Other Dữ liệu ở một nơi khác và phương thức GET được sử dụng để truy xuất nó.
304 Not Modified Nếu header yêu cầu bao gồm tham số ‘if modified since’, mã trạng thái này sẽ được trả về, trong trường hợp file không thay đổi kể từ ngày đó.
305 Use Proxy Người nhận dự kiến sẽ lặp lại yêu cầu thông qua proxy.
307 Temporary Redirect
308 Permanent Redirect
400 Bad Request Có một lỗi cú pháp trong yêu cầu và yêu cầu bị từ chối.
401 Unauthorized Header yêu cầu không chứa mã xác thực cần thiết và client bị từ chối truy cập.
402 Payment Required Việc thanh toán là bắt buộc. Code này vẫn chưa hoạt động.
403 Forbidden Client không được phép xem một file nhất định. Mã trạng thái này cũng được trả lại vào những thời điểm mà máy chủ không muốn có thêm khách truy cập.
404 Not Found Các file được yêu cầu không có trên máy chủ. Có thể bởi vì những file này đã bị xóa, hoặc chưa từng tồn tại trước đây. Nguyên nhân thường là do lỗi chính tả trong URL.
405 Method Not Allowed Phương pháp đang sử dụng để truy cập file không được cho phép.
406 Not Acceptable File được yêu cầu tồn tại nhưng không thể được sử dụng, vì hệ thống client không hiểu định dạng mà file được cấu hình.
407 Proxy Authentication Required Yêu cầu phải được cho phép trước khi diễn ra.
408 Request Time-out Máy chủ mất quá nhiều thời gian để xử lý yêu cầu. Lỗi này thường gây ra bởi lưu lượng truy cập mạng cao.
409 Conflict Quá nhiều yêu cầu đồng thời cho một file.
410 Gone Các file đã được sử dụng ở vị trí này, nhưng không còn nữa.
411 Length Required Yêu cầu thiếu header Content-Length.
412 Precondition Failed Một cấu hình nhất định được yêu cầu để chuyển file này, nhưng client chưa thiết lập cấu hình đó.
413 Request Entity Too Large Các file được yêu cầu là quá lớn để xử lý.
414 Request-URI Too Large Địa chỉ đã nhập quá dài cho máy chủ.
415 Unsupported Media Type Loại file của yêu cầu không được hỗ trợ.
416 Request Range Not Satisfiable
417 Expectation Failed
421 Misdirected Request
422 Unprocessable Entity
423 Locked
424 Failed Dependency
425 Unordered Collection
426 Upgrade Required
428 Precondition Required
429 Too Many Requests
431 Request Header Fields Too Large
451 Unavailable For Legal Reasons
500 Internal Server Error Phản hồi khó chịu thường xảy ra do sự cố trong code Perl, khi chương trình CGI, suPHP chạy.
501 Not Implemented Yêu cầu không thể được máy chủ thực hiện.
502 Bad Gateway Máy chủ cố truy cập đang gửi lại lỗi.
503 Service Unavailable Service hoặc file đang được yêu cầu hiện không có sẵn.
504 Gateway Time-out Cổng đã hết thời gian. Giống như 408 timeout error, nhưng lỗi này xảy ra tại cổng của máy chủ.
505 HTTP Version Not Supported Giao thức HTTP yêu cầu không được hỗ trợ.
506 Variant Also Negotiates
507 Insufficient Storage
508 Loop Detected
510 Not Extended
511 Network Authentication Required

Dòng trạng thái HTTP không chính thức

Các dòng trạng thái HTTP bên dưới có thể được dùng để phản hồi lỗi trong một số dịch vụ của bên thứ ba, nhưng không được chỉ định bởi bất kỳ RFC nào (RFC là viết tắt của Request For Comment, là tập hợp những tài liệu về kiến nghị, đề xuất và những lời bình luận liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến công nghệ, nghi thức mạng INTERNET).

Mã trạng thái

Cụm từ chỉ lý do

103 Checkpoint
420 Method Failure
420 Enhance Your Calm
440 Login Timeout
449 Retry With
450 Blocked by Windows Parental Controls
451 Redirect
498 Invalid Token
499 Token Required
499 Request has been forbidden by antivirus
509 Bandwidth Limit Exceeded
530 Site is frozen

Lưu ý: Cần nhớ là nhiều mã trạng thái HTTP có thể cùng có một thông báo lỗi giống nhau ở các hoàn cảnh khác nhau, như với mã lỗi Device Manager, nhưng những trường hợp này không hề liên quan đến nhau.

Rate this post