Danh sách port POP3 & SMTP Email Server

  • Thursday 27/03/2014

Cổng mặc định


Đây là một số cổng SMTP / IMAP / POP3 thông dụng :

SMTP AUTH: Port 25 or 587

SMTP SSL: Port 465

SMTP StartTLS: Port 587

POP3 : Port 110

IMAP Port 143

IMAP SSL Port 993

IMAP StartTLS Port 143

Gmail

POP Server: pop.gmail.com
SMTP Server : smtp.gmail.com
IMAP Server : imap.gmail.com

Hotmail

POP Server: pop3.live.com (Port 995 with SSL)
SMTP Server : smtp.live.com (Port 25 with SSL)
IMAP Server : no


iCloud

POP Server: mail.me.com (port 110)
SMTP Server : smtp.me.com (port 25)
IMAP Server : mail.me.com (port 143)