Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn đặt lại mật khẩu quản trị website wordpress

Hướng dẫn đặt lại mật khẩu quản trị website wordpress

Trong quá trình sử dụng website sẽ có nhiều nguyên nhân khiến chúng ta quên mật khẩu đăng nhập website wordpress. Hoặc vì một ai đó đã thay đổi mật khẩu quản trị website  cho đến khi chúng ta phát hiện ra và cách đặt lại mật khẩu quản trị website wordpress thông qua email cũng không hoạt động được đôi lúc sẽ khiến chúng ta đau đầu.

Thông thường chúng ta có thể đặt lại mật khẩu quản trị website wordpress trước tiếp trên database (phpMyAdmin) tuy nhiên trong một số trường hợp có thể đặt lại mật khẩu sẽ không thành công được. Vì thế, để đặt lại mật khẩu quản trị website wordpress được dễ dàng và nhanh chóng hơn. Chúng tôi xin hướng dẫn mọi người cách đặt lại mật khẩu quản trị website wordpress sử dụng code PHP để thực hiện việc đặt lại mật khẩu quản trị website wordpress ở bài viết này.

Thực hiện

Đầu tiên, chúng ta có thể download đoạn code đặt lại mật khẩu quản trị website wordpress tại đây.

Hoặc có thể tham khảo và copy đoạn code bên dưới tạo 1 file setpass.php

<?php
require './wp-blog-header.php';

function meh() {
global $wpdb;

if ( isset( $_POST['update'] ) ) {
$user_login = ( empty( $_POST['e-name'] ) ? '' : sanitize_user( $_POST['e-name'] ) );
$user_pass = ( empty( $_POST[ 'e-pass' ] ) ? '' : $_POST['e-pass'] );
$answer = ( empty( $user_login ) ? '<div id="message" class="updated fade"><p><strong>Vui lòng nhập tên tài khoản.</strong></p></div>' : '' );
$answer .= ( empty( $user_pass ) ? '<div id="message" class="updated fade"><p><strong>Vui lòng nhập mật khẩu mới.</strong></p></div>' : '' );
if ( $user_login != $wpdb->get_var( "SELECT user_login FROM $wpdb->users WHERE ID = '1' LIMIT 1" ) ) {
$answer .="<div id='message' class='updated fade'><p><strong>Tên tài khoản quản trị không đúng.</strong></p></div>";
}
if ( empty( $answer ) ) {
$wpdb->query( "UPDATE $wpdb->users SET user_pass = MD5('$user_pass'), user_activation_key = '' WHERE user_login = '$user_login'" );
$plaintext_pass = $user_pass;
$message = __( 'Has reset the Administrator password. Details follow:' ). "\r\n";
$message .= sprintf( __( 'Username: %s' ), $user_login ) . "\r\n";
$message .= sprintf( __( 'Password: %s' ), $plaintext_pass ) . "\r\n";
@wp_mail( get_option( 'admin_email' ), sprintf( __( '[%s] Mật khẩu đã được thay đổi!' ), get_option( 'blogname' ) ), $message );
$answer="<div id='message' class='updated fade'><p><strong>Mật khẩu đã được thay đổi thành công</strong></p><p><strong>Vui lòng xóa file sau khi thay đổi thông tin thành công!</strong></p></div>";
}
}

return empty( $answer ) ? false : $answer;
}

$answer = meh();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Kỹ Thuật PA - Set Password Administrator WordPress</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo( 'html_type' ); ?>; charset=<?php bloginfo( 'charset' ); ?>" />
<link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo( 'wpurl' ); ?>/wp-admin/wp-admin.css?version=<?php bloginfo( 'version' ); ?>" type="text/css" />
</head>
<body>
<div class="wrap">
<form method="post" action="">

<?php
echo $answer;
?>
<p class="submit"><input type="submit" name="update" value="Đặt mật khẩu" /></p>

<fieldset class="options">
<legend>Đặt Mật Khẩu tài Khoản Quản Trị</legend>
<label><?php _e( 'Tài khoản quản trị:' ) ?><br />
<input type="text" name="e-name" id="e-name" class="input" value="<?php echo attribute_escape( stripslashes( $_POST['e-name'] ) ); ?>" size="20" tabindex="10" /></label>
</fieldset>
<fieldset class="options">
<legend>Password</legend>
<label><?php _e( 'Mật khẩu mới:' ) ?><br />
<input type="text" name="e-pass" id="e-pass" class="input" value="<?php echo attribute_escape( stripslashes( $_POST['e-pass'] ) ); ?>" size="25" tabindex="20" /></label>
</fieldset>

<p class="submit"><input type="submit" name="update" value="Đặt mật khẩu" /></p>
</form>
</div>
</body>
</html>
<?php exit; ?>

 

Khi đã có xong file code, chúng ta có thể upload fiel vào thực mục webroot(httpdocs – hosting window và public_html – hosting linux). Sau đó, chúng ta có thể truy cập trực tiếp vào đường dẫn file để thực hiện đặt lại mật khẩu quản trị website wordpress.

Dạng link: http://mydomain.com/setpass.php

Kết quả sau khi thực hiện

Hy vọng mọi người sẽ thực hiện thành công sau khi xem hướng dẫn đặt lại mật khẩu quản trị website wordpress.


.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting WordPress đáp ứng yêu cầu của khách hàng
WordPress Hosting phổ thông
WordPress Hosting chất lượng cao
WordPress VIP

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (3 bình chọn)
Exit mobile version