Đặt password bảo vệ thư mục trên Plesk 12

  • Sunday 26/04/2020

Plesk cung cấp tính năng Password Protecting Directories cho việc kiểm soát, quản lý và đảm bảo trang web của bạn. Tính năng Password Protecting Directories  là tùy chọn cho phép đặt mật khẩu bảo vệ một thư mục cụ thể

Bạn có thể dễ dàng bảo một thư mục với yêu cầu người dùng nhập username và mật khẩu cụ thể để truy cập vào nội dung. Để làm điều này, bạn thực hiện như sau

1. Đăng nhập

Login Plesk theo đường link: https://[tenmiencuaban]:8443
VD: Bạn đăng ký hosting theo tên miền pavietnam.demo và domain pavietnam.demo đã trỏ về IP của hosting thì link truy cập sẽ là https://pavietnam.demo:8443

2. Chọn mục Webiste & Domain > Chọn Password-protected Directories.

3. Chọn Add Protected Directory

4. Thiết lập

Mục “Directory name”  nhập /tên_folder muốn đặt password > Click OK
Mục này nếu để mặc định “/” khi truy cập website chính http://tên_domain sẽ yêu cầu user/password
Trong VD này sẽ đặt password cho folder testpro , link truy cập http://pavietnam.demo/testpro

5. Sau đó click vào folder mới tạo để tạo user (Trong VD này là /testpro)

6. Click vào mục “Add a user”

7. Tại mục này sẽ tạo user/pass để login folder được bảo vệ
Nhập username / password rồi chọn “OK”

    

Đến đây là đã hoàn tất các bước cấu hình

8. Kiểm tra

bạn có thể test lại với link truy cập http://tên_domain/teen_folder_đã đặt_password sẽ hiển thị yêu cầu nhập username / password

Nếu nhập sai sẽ sẽ không truy cập được, hoặc cancel sẽ báo lỗi 401 Authorization Required