Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Directadmin – Hướng dẫn tắt thông báo Brute Force trên Directadmin

Bài viết này sẽ Hướng dẫn tắt thông báo Brute Force trên Directadmin

Brute Force hoạt động bằng cách dò tên người dùng và mật khẩu, lặp đi lặp lại, cho đến khi tìm được thông tin chính xác. Mặc định CSF trên Directadmin sẽ tự động block IP nếu phát hiện Brute Force và gửi thông báo trong trang quản trị DirectAdmin có thể tắt đi

Bước 1: Truy cập SSH vào VPS

Đầu tiền cần SSH bằng root vào VPS, có thể tham khảo hướng dẫn SSH bằng Putty

Bước 2: Cấu hình tắt/bật thông báo Brute Force

Mở file /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf và tìm đến dòng dười đây sửa giá trị 0 thành 1 để tắt thông báo và ngược lại

hide_brute_force_notifications=1

Nếu chưa có dòng trên có thể sử dụng lệnh sau để thêm vào:

echo "hide_brute_force_notifications=1" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Restart lại DirectAdmin để hoàn tất

service directadmin restart

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post
Exit mobile version