Directadmin: lỗi khi cài đặt chứng chỉ miễn phí ssl với let’s encrypt!

  • Friday 17/01/2020

Khi bạn tiến hành các bước cài đặt chứng chỉ với Let’s encrypt hoàn tất nhưng xuất hiện báo lỗi dạng 

Cannot Execute Your Request

Details

Getting challenge for vieturl.co from acme-server…
User let’s encrypt key has been found, but not registered. Registering…
Account registration error. Response: HTTP/1.1 100 Continue
Expires: Fri, 24 Nov 2017 08:57:57 GMT
Cache-Control: max-age=0, no-cache, no-store
Pragma: no-cache

HTTP/1.1 400 Bad Request
Server: nginx
Content-Type: application/problem+json
Content-Length: 267
Replay-Nonce: 5HNGQqIQ2Gyg0y-CDeh-ndZkZqPPzvOc4x8WKbep-SM
Expires: Fri, 24 Nov 2017 08:57:57 GMT
Cache-Control: max-age=0, no-cache, no-store
Pragma: no-cache
Date: Fri, 24 Nov 2017 08:57:57 GMT
Connection: close

{
“type”: “urn:acme:error:malformed”,
“detail”: “Provided agreement URL [https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.1.1-August-1-2016.pdf] does not match current agreement URL [https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf]”,
“status”: 400
}.

Cách xử lý lỗi tiến hành như sau 

Truy cập vào VPS bằng SSH với quyền root hay các quyền thực thi được lệnh và chạy lệnh sau:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build letsencrypt

Lỗi đã được xử lý bạn có thể thử lại các bước cấp phát.

Rate this post