Directadmin – Tăng số lượng ký tự username khi tạo hosting Directadmin

  • Monday 04/10/2021

Bài viết này sẽ hướng dẫn Tăng số lượng ký tự username khi tạo hosting Directadmin

Khi tạo hosting sẽ thấy khó chịu khi độ dài user bị giới hạn 10 ký tự. Bạn muốn username có thể đặt dài hơn để dễ nhớ

Truy cập SSH vào server

Cần có quyền truy cập root và chỉnh trong SSH, hướng dẫn SSH bằng putty tại đây

Tăng số lượng ký tự username

Chỉnh sửa file directadmin.conf trong path dưới đây

/usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Để điều chỉnh tìm đến dòng max_username_length = 

Giá trị phải nằm trong khoảng từ 8 đến 14. Nếu không có giá trị nào được đặt thì mặc định sẽ là 10 ký tự

Lưu ý: tối đa là 14 ký tự

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post