[DirectAdmin] Xử lý lỗi plugin_interface.lib.php trên phpMyAdmin khi thực hiện Import database

  • Wednesday 10/06/2020

Lỗi:

Nguyên nhân: Lỗi này xảy ra có thể do version PHP trên máy chủ đang sử dụng

Cách khắc phục: Với trường hợp này có thể thực hiện theo 2 cách:

1. Thực hiện build lại phpMyAdmin thông qua Custombuild của DirectAdmin

cd /usr/local/directadmin/custombuild

./build update

./build phpmyadmin

2. Thực hiện chỉnh sửa file plugin_interface.lib.php có đường dẫn: /var/www/html/phpMyAdmin/libraries/plugin_interface.lib.php

Tìm đến dòng số 530 có nội dung: if ($options != null && count($options) > 0) {

và chỉnh sửa thành: if ($options != null && count((array)$options) > 0) {

sau đó lưu lại để khắc phục lỗi.