Đối tượng nào được đăng ký tên miền cấp 2 dưới đuôi “.gov.vn”?

  • Sunday 16/10/2016

Theo khoản 1 điều 13 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, tên miền dưới .gov.vn chỉ dành cho các tổ chức nhà nước ở trung ương và điạ phương. Bao gồm:

a) Các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương được quy định tại các Luật về tổ chức Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; các Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

b) Các đơn vị nằm trong cơ cấu tổ chức của các cơ quan nhà nước quy định tại điểm a.

Rate this post