Domain Locking là gì? Khóa tên miền là gì ?

  • Sunday 03/06/2012

Locking một domain có nghĩa là không cho bất cứ ai lấy cấp domain của bạn khi domain bi mất password hay thông tin email trên Whois người khác lấy mất. Ngăn chặn các tên miền được chuyển đến nhà đăng ký tên miền khác  mà không có sự đồng ý của chính chủ thể hay nhà đăng ký đang duy trì. Nến cần chuyển đi nơi khác quản lý P.A Vietnam Ltd sẽ Unlock cho bạn.