Đường dẫn file log trên server sử dụng DirectAdmin

  • Tuesday 01/06/2021

Xem file log trên server sử dụng DirectAdmin

Các file log có vai trò khá quan trọng trong việc thu thập thông tin để sữa chửa lỗi vận hành nếu xảy ra, cũng như theo dõi tình hình đang
diễn ra trong hệ thống. Đối với mỗi hệ thống Control Panel về Web Hosting khác nhau sẽ có những đường dẫn lưu trữ file log riêng khác nhau. Dưới đây là danh sách các file log quan trọng và phổ biến được sử dụng trên server DirectAdmin Control Panel.

Log DirectAdmin:

/var/log/directadmin/error.log
/var/log/directadmin/errortaskq.log
/var/log/directadmin/system.log
/var/log/directadmin/security.log

Log của web server Apache:

/var/log/httpd/error_log
/var/log/httpd/access_log
/var/log/httpd/suexec_log
/var/log/httpd/fpexec_log
/var/log/httpd/domains/domain.com.error.log
/var/log/httpd/domains/domain.com.log
/var/log/messages (generic errors)

Log dịch vụ FTP Proftpd:

/var/log/proftpd/access.log
/var/log/proftpd/auth.log
/var/log/messages (generic errors)

Log dịch vụ FTP PureFTPd:

/var/log/pureftpd.log

Log dịch vụ POP3/IMAP Dovecot and vm-pop3d:

/var/log/maillog
/var/log/messages

Log dịch vụ DNS named (bind):

/var/log/messages

Log dịch vụ mail SMTP exim:

/var/log/exim/mainlog
/var/log/exim/paniclog
/var/log/exim/processlog
/var/log/exim/rejectlog

(on FreeBSD, they have “exim_” in front of the filenames)

Log dịch vụ database mysqld:

RedHat:
/var/lib/mysql/server.hostname.com.err

FreeBSD and Debian:
/usr/local/mysql/data/server.hostname.com.err

Log crond:

Để xem nội dung file log có thể dùng lệnh:
less /var/log/filename

Với /var/log/filename là đường dẫn file log cần xem. Nếu file log có dung lượng lớn thì có thể dùng lệnh “tail”:
tail -n 30 /var/log/filename

Lệnh trên để xem nội dung 30 dòng cuối của file log /var/log/filename