Hướng dẫn export / Import Database trên control Cpanel với công cụ phpmyadmin .

  • Monday 17/02/2020

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn cách export / Import Database trên control hosting sử dụng Cpanel .

1 . Export Databse

  • Trước hết đăng nhập quản trị hosting , Sau đó vào mục Database >> phpMyAdmin
  • Chọn Database cần export >> Sau đó nhận Export >> Go >> file .sql sẽ được tại về máy tính .

2 . Improt Database

Chúng ta cũng vào phần phpMyAdmin >> chọn Database cần import >> import >> Browse.. >> chọn file .sql cần import >> Go

Nếu Database đã có dữ liệu , chúng ta cần xóa hết các table đi và cho import lại . Chọn Database >> Structure >> Check all >> With selected : Drop >> Go