Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn export / Import Database trên control Cpanel với công cụ phpmyadmin .

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn cách export / Import Database trên control hosting sử dụng Cpanel .

1 . Export Databse

2 . Improt Database

Chúng ta cũng vào phần phpMyAdmin >> chọn Database cần import >> import >> Browse.. >> chọn file .sql cần import >> Go

Nếu Database đã có dữ liệu , chúng ta cần xóa hết các table đi và cho import lại . Chọn Database >> Structure >> Check all >> With selected : Drop >> Go

Rate this post
Exit mobile version