Failed to add /run/systemd/ask-password to directory watch: No space left on device

  • Sunday 09/02/2020

Khi bạn start service và gặp lỗi “Failed to add /run/systemd/ask-password to directory watch: No space left on device”

Xem giới hạn hiện tại của inotify/max_user_watches

cat /proc/sys/fs/inotify/max_user_watches
8192

Giải pháp khắc phục:

Trong file /etc/sysctl.conf bạn thêm dòng dưới và lưu lại

fs.inotify.max_user_watches = 524288

Sau đó dùng lệnh

sysctl –system

để cập nhật hệ thống mà không cần reboot máy chủ