Failed /run/systemd/ask-password: No space left on device

  • Sunday 09/02/2020

Thông tin về lỗi

Khi bạn start service và gặp lỗi “Failed to add /run/systemd/ask-password to directory watch: No space left on device

 

Xem giới hạn hiện tại của inotify/max_user_watches

cat /proc/sys/fs/inotify/max_user_watches
8192

Giải pháp khắc phục lỗi No space left on device:

Để khắc phục lỗi “Failed to add /run/systemd/ask-password to directory watch: No space left on device” chúng ta cần mở file /etc/sysctl.conf bạn thêm dòng dưới và lưu lại

fs.inotify.max_user_watches = 524288

Sau đó dùng lệnh

sysctl –system

để cập nhật hệ thống mà không cần reboot máy chủ

Chúc mọi người thực hiện thao tác thành công.


Vui lòng tham khảo các bài viết hướng dẫn về hosting theo link sau:

https://kb.pavietnam.vn/category/hosting

Vui lòng tham khảo các thông tin ưu đãi từ PA Việt Nam theo link sau:

https://www.pavietnam.vn/vn/chuong-trinh-khuyen-mai

Rate this post