Fix các liên kết hình ảnh ssl.gstatic.com trong email Google Drive.

  • Tuesday 08/09/2020

OUTLOOK ERROR, contacting:\\ssl.gstatic.com\ui\v1\icons\common.

Fix 1 trong 2 cách sau.

+ Cách 1: Quý khách cấu hình file host dưới máy local

c:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

127.0.0.1 ssl.gstatic.com

+ Cách 2: Tắt tự động tải xuống hình ảnh trong Outlook

Go to File Menu
Choose “Options”
Click on last menu “Trust Center”
Click on “Trust Center Settings” button
Check Off “Don’t download pictures automatically in HTML e-mail message or RSS items”