Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Fix libz.so.1 not symlink DirectAdmin

Tình trạng Build lại php/apache trên DirectAdmin gặp thông báo lỗi

ldconfig: /usr/local/lib/libz.so.1 is not a symbolic link

Trước khi fix lỗi cần xem các version của libz

cd /usr/local/lib/;
ls -la | grep

Fix:

Rename  file libz.so.1

mv libz.so.1 libz.so.1.bak

ln -s /usr/lib/libz.so.1.2.3 /usr/local/lib/libz.so.1

 

Để check lại bạn dùng lệnh

ldconfig

nếu không còn hiển thị thông báo ldconfig: /usr/local/lib/libz.so.1 is not a symbolic link

là okie

Rate this post
Exit mobile version