Fix lỗi Error: Cannot retrieve metalink for repository: epel. Please verify its path and try again

  • Sunday 15/03/2020

# yum install -y sysstat
Loaded plugins: fastestmirror
Determining fastest mirrors
Error: Cannot retrieve metalink for repository: epel. Please verify its path and try again

Nguyên nhân:
– Mặc định trong repo EPEL được cấu hình kết nối HTTPS đến hệ thống EPEL , nhưng do vấn đề nào đó phát sinh nên chuỗi thông tin Certificate Chain/Root Certificate liên quan không có trong danh sách ca-certifcates của hệ thống.

Cách khắc phục:

 

Cách 1

 yum clean all
 yum –disablerepo=epel reinstall ca-certificates -y
 yum –disablerepo=epel update ca-certificate -y

Cách 2

sudo sed -i “s/mirrorlist=https/mirrorlist=http/” /etc/yum.repos.d/epel.repo

 

Sau khi làm 1 trong 2 cách kia, bạn có thể cài đặt lại

 

Rate this post