[Fix] Lỗi Task Scheduler không hoạt động bị disable!

  • Sunday 11/07/2021

Mô Tả :

Lỗi Task Scheduler service không hoạt động dẫn đến chạy nhiều ứng dụng không thành công,

Xử lý :

Chạy lệnh backup registry hiện có

REG EXPORT HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Schedule %TEMP%\Schedule.reg

Sau đó chạy lệnh edit trạng thái 

REG ADD HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Schedule /F /V Start /T REG_DWORD /D 2

Hoàn tất tiến hành reboot server và tận hưởng thành quả, chúc bạn thành công.