Fix rpmdb: Thread/process xxx failed: Thread died in Berkeley DB library

  • Thursday 03/12/2020

Khi bạn thực hiện lệnh yum để cài đặt trên server CentOS, nhưng lại có báo lỗi tương tự như bên dưới

rpmdb: Thread/process 15564/140193669781248 failed: Thread died in Berkeley DB library
error: db3 error(-30974) from dbenv->failchk: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery
error: cannot open Packages index using db3 – (-30974)
error: cannot open Packages database in /var/lib/rpm

 

Bạn có thể fix bằng các lệnh bên dưới, sau đó thử lại với lệnh yum ban đầu

mkdir /var/lib/rpm/backup
cp -a /var/lib/rpm/__db* /var/lib/rpm/backup/
rm -f /var/lib/rpm/__db.[0-9][0-9]*
rpm --quiet -qa
rpm --rebuilddb
yum clean all
5/5 - (1 bình chọn)