Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Giải pháp tích hợp tổng đài số P.A Việt Nam vào hệ thống CRM khách hàng

Giải pháp tích hợp tổng đài số P.A Việt Nam vào hệ thống CRM khách hàng

– CRM là viết tắt của từ Customer Relationship Management – Quản trị quan hệ khách hàng. Đó là chiến lược của các công ty trong việc phát triển quan hệ gắn bó với khách hàng qua nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng nhu cầu và thói quen của khách hàng, tiếp cận và giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả, quản lý các thông tin của khách hàng như thông tin về tài khoản, nhu cầu, liên lạc… nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn.

– Nhằm hỗ trợ tốt hơn cho việc chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp qua tổng đài. Tổng đài số tai P.A Việt Nam đã hỗ trợ các API để khách hàng đang sử dụng các CRM khác nhau có thể tích hợp được tổng đài vào các CRM này, để việc hỗ trợ các thông tin khách hàng qua điện thoại được tốt hơn.

– Cụ thể sau khi cài đặt tích hợp các API tổng đài vào các hệ thống CRM sẽ hỗ trợ được các tính năng sau.

+ Trên CRM sẽ xem được log thống kê chi tiết như lịch sử cuộc gọi của tổng đài như : thông tin gọi ra, gọi vào, thơi gian gọi của nhân viên…

+ Trên CRM sẽ ghe lại được các cuộc ghi âm của nhân viên.

+ Trên CRM khi thấy số điện thoại có thể click vào số điện thoại và điện thoại bàn ip phone sẽ tự động gọi trực tiếp đến số điện thoại đó.

+ Khi có điện thoại đến tổng đài, trên CRM sẽ hiện thông báo popup hiện thông tin khách hàng đang gọi đến như tên, số điện thoại, địa chỉ, khách gọi ngày nào, khách sử dụng dịch vụ gì…

– Code API mẫu kham khảo dành cho khách hàng tích hợp CRM.

1. API nhận thông tin lịch sử cuộc gọi.

<?
  $data_request = array(
    'Mã API Key'  => '5fff8744e880b3vc3f2bdfc2',
    'Từ ngày'  => '2020-12-22',
    'Đến ngày'  => '2019-6-20',
    'Giới hạn'  => '10',    
        
        
  );
  $ch      = curl_init();

  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://domain/api/");
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 0);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($data_request));
$result = curl_exec($ch);
?>

2. API click to call

<?php
$data_request = [
  'Mã API Key'  => 'a8eac6b089c7729ab2f6a93c14...',
  'Số nội bộ' => '101',
  'Số điện thoại gọi'  => '0987..4323'
];
$ch      = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://domain/api/");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($data_request));

$result = curl_exec($ch);
?>

3. Nhận thông tin cuộc gọi đến từ tổng đài

<?php
//Check checksum
if (empty($_POST['checksum'])) {
  // TODO: Filter request by checksum
}
$requestChecksum = $_POST['checksum'];

//Generate checksum from received data
$secretKey  = 'key';                      
$requestData = $_POST;
unset($requestData['checksum']);
ksort($requestData);
$checksum = md5($secretKey . json_encode($requestData));

//Checksum validation
if($checksum != $requestChecksum){
  // TODO: Filter request by wrong checksum
}

$Trạng thái = $requestData['Trạng thái ']; 
$Số gọi = $requestData['Số gọi']; 
$Số nhận = $requestData['Số nhận']; 
$Mã uniqueid = $requestData['mã uniqueid']; 

//TODO: Implement your code with $source and $destination

?>

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version