Giảm lượng RAM mỗi process sử dụng và xác định các process đang sử dụng Swap

 • Monday 01/06/2020

1, Xác định RAM của 1 Pid

Đặc điểm của Apache, Nginx hoặc PHP … khi chạy sẽ sinh ra rất nhiều process để handle request. Trong trường hợp mỗi process sinh ra sử dụng nhiều RAM sẽ nhanh chóng làm server hết RAM và ảnh hưởng hiệu suất. Để giảm lượng RAM sử dụng của mỗi process, cần xác định với mỗi process RAM đang được phân bố ra sao. Ví dụ Process cần phân tích là httpd có PID 26304

[root@server ~]# pmap -x 26304
26304:  /usr/sbin/httpd -k start
Address      Kbytes   RSS  Dirty Mode  Mapping
00002b1aefa2c000   128   28    0 r-x-- ld-2.12.so
00002b1aefa4c000    4    4    4 rw---  [ anon ]
00002b1aefb87000   96    8    8 rw-s- zero (deleted)
00002b1aefc4c000    4    4    4 r---- ld-2.12.so
00002b1aefc4d000    4    4    4 rw--- ld-2.12.so
00002b1aefc4e000    4    4    4 rw---  [ anon ]
00002b1aefc4f000   176   100    0 r-x-- libpcre.so.0.0.1
00002b1aefc7b000  2048    0    0 ----- libpcre.so.0.0.1
00002b1aefe7b000    4    4    4 rw--- libpcre.so.0.0.1
00002b1aefe7c000    4    4    4 rw---  [ anon ]
00002b1aefe7d000   116    4    0 r-x-- libselinux.so.1
00002b1aefe9a000  2044    0    0 ----- libselinux.so.1
00002b1af0099000    4    4    4 r---- libselinux.so.1
00002b1af009a000    4    0    0 rw--- libselinux.so.1
00002b1af009b000    4    4    4 rw---  [ anon ]
00002b1af009c000   172   88    0 r-x-- libaprutil-1.so.0.6.1
00002b1af00c7000  2048    0    0 ----- libaprutil-1.so.0.6.1
00002b1af02c7000    8    8    8 rw--- libaprutil-1.so.0.6.1
00002b1af02c9000   28    4    0 r-x-- libcrypt-2.12.so
00002b1af02d0000  2048    0    0 ----- libcrypt-2.12.so
00002b1af04d0000    4    4    4 r---- libcrypt-2.12.so
00002b1af04d1000    4    0    0 rw--- libcrypt-2.12.so
00002b1af04d2000   188    4    4 rw---  [ anon ]
00002b1af0501000   152    4    0 r-x-- libexpat.so.1.5.2
00002b1af0527000  2044    0    0 ----- libexpat.so.1.5.2
00002b1af0726000   12    4    4 rw--- libexpat.so.1.5.2
00002b1af0729000  1468   12    0 r-x-- libdb-4.7.so
00002b1af0898000  2048    0    0 ----- libdb-4.7.so
00002b1af0a98000   20    4    4 rw--- libdb-4.7.so
00002b1af0a9d000    4    0    0 rw---  [ anon ]
00002b1af0a9e000   228   184    0 r-x-- libapr-1.so.0.7.0
00002b1af0ad7000  2048    0    0 ----- libapr-1.so.0.7.0
00002b1af0cd7000    8    8    8 rw--- libapr-1.so.0.7.0
00002b1af0cd9000    4    4    4 rw---  [ anon ]
00002b1af0cda000   92   68    0 r-x-- libpthread-2.12.so
00002b1af0cf1000  2048    0    0 ----- libpthread-2.12.so
00002b1af0ef1000    4    4    4 r---- libpthread-2.12.so
00002b1af0ef2000    4    4    4 rw--- libpthread-2.12.so
00002b1af0ef3000   16    4    4 rw---  [ anon ]
00002b1af0ef7000  1580   424    0 r-x-- libc-2.12.so
00002b1af1082000  2044    0    0 ----- libc-2.12.so
00002b1af1281000   16   16   16 r---- libc-2.12.so
00002b1af1285000    8    8    8 rw--- libc-2.12.so
00002b1af1287000   16   12   12 rw---  [ anon ]
00002b1af128b000    8    0    0 r-x-- libdl-2.12.so
00002b1af128d000  2048    0    0 ----- libdl-2.12.so
00002b1af148d000    4    4    4 r---- libdl-2.12.so
00002b1af148e000    4    4    4 rw--- libdl-2.12.so
00002b1af148f000    4    4    4 rw---  [ anon ]
00002b1af1490000   16    0    0 r-x-- libuuid.so.1.3.0
00002b1af1494000  2044    0    0 ----- libuuid.so.1.3.0
00002b1af1693000    4    4    4 rw--- libuuid.so.1.3.0
00002b1af1694000    8    0    0 r-x-- libfreebl3.so
00002b1af1696000  2044    0    0 ----- libfreebl3.so
00002b1af1895000    4    4    4 r---- libfreebl3.so
00002b1af1896000    4    0    0 rw--- libfreebl3.so
00002b1af1897000   12    8    8 rw---  [ anon ]
00002b1af189a000   28   12    0 r-x-- mod_mpm_prefork.so
00002b1af18a1000  2044    0    0 ----- mod_mpm_prefork.so
00002b1af1aa0000    4    4    4 r---- mod_mpm_prefork.so
00002b1af1aa1000    4    4    4 rw--- mod_mpm_prefork.so
00002b1af1aa2000   24   16    0 r-x-- mod_cgi.so
00002b1af1aa8000  2044    0    0 ----- mod_cgi.so
00002b1af1ca7000    4    4    4 r---- mod_cgi.so
00002b1af1ca8000    4    4    4 rw--- mod_cgi.so
00002b1af1ca9000    8    8    0 r-x-- mod_access_compat.so
00002b1af1cab000  2044    0    0 ----- mod_access_compat.so
00002b1af1eaa000    4    4    4 r---- mod_access_compat.so
00002b1af1eab000    4    4    4 rw--- mod_access_compat.so
00002b1af1eac000    8    8    0 r-x-- mod_actions.so
00002b1af1eae000  2044    0    0 ----- mod_actions.so
00002b1af20ad000    4    4    4 r---- mod_actions.so
00002b1af20ae000    4    4    4 rw--- mod_actions.so
00002b1af20af000   16   12    0 r-x-- mod_alias.so
00002b1af20b3000  2044    0    0 ----- mod_alias.so
00002b1af22b2000    4    4    4 r---- mod_alias.so
00002b1af22b3000    4    4    4 rw--- mod_alias.so
00002b1af22b4000   12    4    0 r-x-- mod_auth_basic.so
00002b1af22b7000  2044    0    0 ----- mod_auth_basic.so
00002b1af24b6000    4    4    4 r---- mod_auth_basic.so
00002b1af24b7000    4    4    4 rw--- mod_auth_basic.so
00002b1af24b8000    8    4    0 r-x-- mod_authn_core.so
00002b1af24ba000  2044    0    0 ----- mod_authn_core.so
00002b1af26b9000    4    4    4 r---- mod_authn_core.so
00002b1af26ba000    4    4    4 rw--- mod_authn_core.so
00002b1af26bb000    8    0    0 r-x-- mod_authn_file.so
00002b1af26bd000  2044    0    0 ----- mod_authn_file.so
00002b1af28bc000    4    4    4 r---- mod_authn_file.so
00002b1af28bd000    4    4    4 rw--- mod_authn_file.so
00002b1af28be000   20   12    0 r-x-- mod_authz_core.so
00002b1af28c3000  2044    0    0 ----- mod_authz_core.so
00002b1af2ac2000    4    4    4 r---- mod_authz_core.so
00002b1af2ac3000    4    4    4 rw--- mod_authz_core.so
00002b1af2ac4000    8    0    0 r-x-- mod_authz_groupfile.so
00002b1af2ac6000  2048    0    0 ----- mod_authz_groupfile.so
00002b1af2cc6000    4    4    4 r---- mod_authz_groupfile.so
00002b1af2cc7000    4    4    4 rw--- mod_authz_groupfile.so
00002b1af2cc8000    8    0    0 r-x-- mod_authz_host.so
00002b1af2cca000  2048    0    0 ----- mod_authz_host.so
00002b1af2eca000    4    4    4 r---- mod_authz_host.so
00002b1af2ecb000    4    4    4 rw--- mod_authz_host.so
00002b1af2ecc000    4    0    0 r-x-- mod_authz_user.so
00002b1af2ecd000  2048    0    0 ----- mod_authz_user.so
00002b1af30cd000    4    4    4 r---- mod_authz_user.so
00002b1af30ce000    4    4    4 rw--- mod_authz_user.so
00002b1af30cf000   36   28    0 r-x-- mod_autoindex.so
00002b1af30d8000  2044    0    0 ----- mod_autoindex.so
00002b1af32d7000    4    4    4 r---- mod_autoindex.so
00002b1af32d8000    4    4    4 rw--- mod_autoindex.so
00002b1af32d9000   32   20    0 r-x-- mod_deflate.so
00002b1af32e1000  2044    0    0 ----- mod_deflate.so
00002b1af34e0000    4    4    4 r---- mod_deflate.so
00002b1af34e1000    4    4    4 rw--- mod_deflate.so
00002b1af34ed000   84   44    0 r-x-- libz.so.1.2.3
00002b1af3502000  2044    0    0 ----- libz.so.1.2.3
00002b1af3701000    4    4    4 r---- libz.so.1.2.3
00002b1af3702000    4    4    4 rw--- libz.so.1.2.3
00002b1af3703000    8    8    0 r-x-- mod_dir.so
00002b1af3705000  2044    0    0 ----- mod_dir.so
00002b1af3904000    4    4    4 r---- mod_dir.so
00002b1af3905000    4    4    4 rw--- mod_dir.so
00002b1af3906000    8    4    0 r-x-- mod_env.so
00002b1af3908000  2044    0    0 ----- mod_env.so
00002b1af3b07000    4    4    4 r---- mod_env.so
00002b1af3b08000    4    4    4 rw--- mod_env.so
00002b1af3b09000    8    8    0 r-x-- mod_expires.so
00002b1af3b0b000  2048    0    0 ----- mod_expires.so
00002b1af3d0b000    4    4    4 r---- mod_expires.so
00002b1af3d0c000    4    4    4 rw--- mod_expires.so
00002b1af3d0d000   16   16    0 r-x-- mod_filter.so
00002b1af3d11000  2044    0    0 ----- mod_filter.so
00002b1af3f10000    4    4    4 r---- mod_filter.so
00002b1af3f11000    4    4    4 rw--- mod_filter.so
00002b1af3f12000   16   12    0 r-x-- mod_headers.so
00002b1af3f16000  2048    0    0 ----- mod_headers.so
00002b1af4116000    4    4    4 r---- mod_headers.so
00002b1af4117000    4    4    4 rw--- mod_headers.so
00002b1af4118000   44   40    0 r-x-- mod_include.so
00002b1af4123000  2048    0    0 ----- mod_include.so
00002b1af4323000    4    4    4 r---- mod_include.so
00002b1af4324000    4    4    4 rw--- mod_include.so
00002b1af4325000   24   16    0 r-x-- mod_log_config.so
00002b1af432b000  2048    0    0 ----- mod_log_config.so
00002b1af452b000    4    4    4 r---- mod_log_config.so
00002b1af452c000    4    4    4 rw--- mod_log_config.so
00002b1af452d000    8    8    0 r-x-- mod_logio.so
00002b1af452f000  2044    0    0 ----- mod_logio.so
00002b1af472e000    4    4    4 r---- mod_logio.so
00002b1af472f000    4    4    4 rw--- mod_logio.so
00002b1af4730000   16    8    0 r-x-- mod_mime.so
00002b1af4734000  2044    0    0 ----- mod_mime.so
00002b1af4933000    4    4    4 r---- mod_mime.so
00002b1af4934000    4    4    4 rw--- mod_mime.so
00002b1af4935000   28   16    0 r-x-- mod_negotiation.so
00002b1af493c000  2048    0    0 ----- mod_negotiation.so
00002b1af4b3c000    4    4    4 r---- mod_negotiation.so
00002b1af4b3d000    4    4    4 rw--- mod_negotiation.so
00002b1af4b3e000   120   76    0 r-x-- mod_proxy.so
00002b1af4b5c000  2048    0    0 ----- mod_proxy.so
00002b1af4d5c000    4    4    4 r---- mod_proxy.so
00002b1af4d5d000    4    4    4 rw--- mod_proxy.so
00002b1af4d5e000   24   16    0 r-x-- mod_proxy_fcgi.so
00002b1af4d64000  2044    0    0 ----- mod_proxy_fcgi.so
00002b1af4f63000    4    4    4 r---- mod_proxy_fcgi.so
00002b1af4f64000    4    4    4 rw--- mod_proxy_fcgi.so
00002b1af4f65000   36   28    0 r-x-- mod_proxy_http.so
00002b1af4f6e000  2048    0    0 ----- mod_proxy_http.so
00002b1af516e000    4    4    4 r---- mod_proxy_http.so
00002b1af516f000    4    4    4 rw--- mod_proxy_http.so
00002b1af5170000   12    0    0 r-x-- mod_proxy_wstunnel.so
00002b1af5173000  2048    0    0 ----- mod_proxy_wstunnel.so
00002b1af5373000    4    4    4 r---- mod_proxy_wstunnel.so
00002b1af5374000    4    4    4 rw--- mod_proxy_wstunnel.so
00002b1af5375000   20    8    0 r-x-- mod_remoteip.so
00002b1af537a000  2048    0    0 ----- mod_remoteip.so
00002b1af557a000    4    4    4 r---- mod_remoteip.so
00002b1af557b000    4    4    4 rw--- mod_remoteip.so
00002b1af557c000   64   52    0 r-x-- mod_rewrite.so
00002b1af558c000  2044    0    0 ----- mod_rewrite.so
00002b1af578b000    4    4    4 r---- mod_rewrite.so
00002b1af578c000    4    4    4 rw--- mod_rewrite.so
00002b1af578d000   12   12    0 r-x-- mod_setenvif.so
00002b1af5790000  2044    0    0 ----- mod_setenvif.so
00002b1af598f000    4    4    4 r---- mod_setenvif.so
00002b1af5990000    4    4    4 rw--- mod_setenvif.so
00002b1af5991000   16    0    0 r-x-- mod_slotmem_shm.so
00002b1af5995000  2044    0    0 ----- mod_slotmem_shm.so
00002b1af5b94000    4    4    4 r---- mod_slotmem_shm.so
00002b1af5b95000    4    4    4 rw--- mod_slotmem_shm.so
00002b1af5b96000   12    0    0 r-x-- mod_socache_dbm.so
00002b1af5b99000  2044    0    0 ----- mod_socache_dbm.so
00002b1af5d98000    4    4    4 r---- mod_socache_dbm.so
00002b1af5d99000    4    4    4 rw--- mod_socache_dbm.so
00002b1af5d9a000   20    8    0 r-x-- mod_socache_shmcb.so
00002b1af5d9f000  2044    0    0 ----- mod_socache_shmcb.so
00002b1af5f9e000    4    4    4 r---- mod_socache_shmcb.so
00002b1af5f9f000    4    4    4 rw--- mod_socache_shmcb.so
00002b1af5fa0000   12    0    0 r-x-- mod_socache_redis.so
00002b1af5fa3000  2044    0    0 ----- mod_socache_redis.so
00002b1af61a2000    4    4    4 r---- mod_socache_redis.so
00002b1af61a3000    4    4    4 rw--- mod_socache_redis.so
00002b1af61a4000   20   12    0 r-x-- mod_status.so
00002b1af61a9000  2044    0    0 ----- mod_status.so
00002b1af63a8000    4    4    4 r---- mod_status.so
00002b1af63a9000    4    4    4 rw--- mod_status.so
00002b1af63aa000    4    4    0 r-x-- mod_unique_id.so
00002b1af63ab000  2048    0    0 ----- mod_unique_id.so
00002b1af65ab000    4    4    4 r---- mod_unique_id.so
00002b1af65ac000    4    4    4 rw--- mod_unique_id.so
00002b1af65ad000   12    8    0 r-x-- mod_unixd.so
00002b1af65b0000  2044    0    0 ----- mod_unixd.so
00002b1af67af000    4    4    4 r---- mod_unixd.so
00002b1af67b0000    4    4    4 rw--- mod_unixd.so
00002b1af67b1000    8    8    0 r-x-- mod_userdir.so
00002b1af67b3000  2044    0    0 ----- mod_userdir.so
00002b1af69b2000    4    4    4 r---- mod_userdir.so
00002b1af69b3000    4    4    4 rw--- mod_userdir.so
00002b1af69b4000    4    4    0 r-x-- mod_bwlimited.so
00002b1af69b5000  2048    0    0 ----- mod_bwlimited.so
00002b1af6bb5000    4    4    4 r---- mod_bwlimited.so
00002b1af6bb6000    4    4    4 rw--- mod_bwlimited.so
00002b1af6bb7000   220   120    0 r-x-- mod_ssl.so
00002b1af6bee000  2044    0    0 ----- mod_ssl.so
00002b1af6ded000   12   12   12 r---- mod_ssl.so
00002b1af6df0000    4    4    4 rw--- mod_ssl.so
00002b1af6df1000    8    0    0 rw---  [ anon ]
00002b1af6df3000   528   264    0 r-x-- libssl-ea.so.1.1
00002b1af6e77000  2048    0    0 ----- libssl-ea.so.1.1
00002b1af7077000   52   40   40 rw--- libssl-ea.so.1.1
00002b1af7084000  2624   616    0 r-x-- libcrypto-ea.so.1.1
00002b1af7314000  2044    0    0 ----- libcrypto-ea.so.1.1
00002b1af7513000   184   148   148 rw--- libcrypto-ea.so.1.1
00002b1af7541000   16   12   12 rw---  [ anon ]
00002b1af7545000   716   100    0 r-x-- mod_security2.so
00002b1af75f8000  2048    0    0 ----- mod_security2.so
00002b1af77f8000   160   160   160 r---- mod_security2.so
00002b1af7820000    4    4    4 rw--- mod_security2.so
00002b1af782c000   336    0    0 r-x-- libldap_r-2.4.so.2.10.3
00002b1af7880000  2048    0    0 ----- libldap_r-2.4.so.2.10.3
00002b1af7a80000    8    8    8 r---- libldap_r-2.4.so.2.10.3
00002b1af7a82000    8    8    8 rw--- libldap_r-2.4.so.2.10.3
00002b1af7a84000    8    0    0 rw---  [ anon ]
00002b1af7a86000   56    0    0 r-x-- liblber-2.4.so.2.10.3
00002b1af7a94000  2044    0    0 ----- liblber-2.4.so.2.10.3
00002b1af7c93000    4    4    4 r---- liblber-2.4.so.2.10.3
00002b1af7c94000    4    4    4 rw--- liblber-2.4.so.2.10.3
00002b1af7c95000   532    0    0 r-x-- libcurl.so.4.6.0
00002b1af7d1a000  2044    0    0 ----- libcurl.so.4.6.0
00002b1af7f19000   16   16   16 rw--- libcurl.so.4.6.0
00002b1af7f1d000  1352   80    0 r-x-- libxml2.so.2.9.7
00002b1af806f000  2044    0    0 ----- libxml2.so.2.9.7
00002b1af826e000   40   40   40 rw--- libxml2.so.2.9.7
00002b1af8278000    4    4    4 rw---  [ anon ]
00002b1af8279000   128    0    0 r-x-- liblzma.so.0.0.0
00002b1af8299000  2048    0    0 ----- liblzma.so.0.0.0
00002b1af8499000    4    4    4 rw--- liblzma.so.0.0.0
00002b1af849a000   172    0    0 r-x-- liblua-5.1.so
00002b1af84c5000  2048    0    0 ----- liblua-5.1.so
00002b1af86c5000    8    8    8 rw--- liblua-5.1.so
00002b1af86c7000   524    0    0 r-x-- libm-2.12.so
00002b1af874a000  2044    0    0 ----- libm-2.12.so
00002b1af8949000    4    4    4 r---- libm-2.12.so
00002b1af894a000    4    4    4 rw--- libm-2.12.so
00002b1af894b000   88    0    0 r-x-- libresolv-2.12.so
00002b1af8961000  2048    0    0 ----- libresolv-2.12.so
00002b1af8b61000    4    4    4 r---- libresolv-2.12.so
00002b1af8b62000    4    4    4 rw--- libresolv-2.12.so
00002b1af8b63000    8    0    0 rw---  [ anon ]
00002b1af8b65000   100    0    0 r-x-- libsasl2.so.2.0.23
00002b1af8b7e000  2044    0    0 ----- libsasl2.so.2.0.23
00002b1af8d7d000    4    4    4 r---- libsasl2.so.2.0.23
00002b1af8d7e000    4    4    4 rw--- libsasl2.so.2.0.23
00002b1af8d7f000   336    0    0 r-x-- libssl3.so
00002b1af8dd3000  2044    0    0 ----- libssl3.so
00002b1af8fd2000   16   16   16 r---- libssl3.so
00002b1af8fd6000    4    4    4 rw--- libssl3.so
00002b1af8fd7000    4    0    0 rw---  [ anon ]
00002b1af8fd8000   164    0    0 r-x-- libsmime3.so
00002b1af9001000  2044    0    0 ----- libsmime3.so
00002b1af9200000   16   16   12 r---- libsmime3.so
00002b1af9204000    4    4    4 rw--- libsmime3.so
00002b1af9205000  1276    0    0 r-x-- libnss3.so
00002b1af9344000  2044    0    0 ----- libnss3.so
00002b1af9543000   24   24   24 r---- libnss3.so
00002b1af9549000    8    8    8 rw--- libnss3.so
00002b1af954b000    8    0    0 rw---  [ anon ]
00002b1af954d000   164    0    0 r-x-- libnssutil3.so
00002b1af9576000  2044    0    0 ----- libnssutil3.so
00002b1af9775000   28   28   28 r---- libnssutil3.so
00002b1af977c000    4    4    4 rw--- libnssutil3.so
00002b1af977d000   12    0    0 r-x-- libplds4.so
00002b1af9780000  2044    0    0 ----- libplds4.so
00002b1af997f000    4    4    4 r---- libplds4.so
00002b1af9980000    4    4    4 rw--- libplds4.so
00002b1af9981000   16    0    0 r-x-- libplc4.so
00002b1af9985000  2044    0    0 ----- libplc4.so
00002b1af9b84000    4    4    4 r---- libplc4.so
00002b1af9b85000    4    4    4 rw--- libplc4.so
00002b1af9b86000   228    0    0 r-x-- libnspr4.so
00002b1af9bbf000  2048    0    0 ----- libnspr4.so
00002b1af9dbf000    4    4    4 r---- libnspr4.so
00002b1af9dc0000    8    8    8 rw--- libnspr4.so
00002b1af9dc2000    8    0    0 rw---  [ anon ]
00002b1af9dc4000   148    0    0 r-x-- libnghttp2.so.14.19.0
00002b1af9de9000  2044    0    0 ----- libnghttp2.so.14.19.0
00002b1af9fe8000   12   12   12 rw--- libnghttp2.so.14.19.0
00002b1af9feb000   156    0    0 r-x-- libssh2.so.1.0.1
00002b1afa012000  2044    0    0 ----- libssh2.so.1.0.1
00002b1afa211000    8    8    8 rw--- libssh2.so.1.0.1
00002b1afa213000   260    0    0 r-x-- libgssapi_krb5.so.2.2
00002b1afa254000  2048    0    0 ----- libgssapi_krb5.so.2.2
00002b1afa454000    4    4    4 r---- libgssapi_krb5.so.2.2
00002b1afa455000    8    8    8 rw--- libgssapi_krb5.so.2.2
00002b1afa457000   880    0    0 r-x-- libkrb5.so.3.3
00002b1afa533000  2044    0    0 ----- libkrb5.so.3.3
00002b1afa732000   40   40   40 r---- libkrb5.so.3.3
00002b1afa73c000    8    8    8 rw--- libkrb5.so.3.3
00002b1afa73e000   164    0    0 r-x-- libk5crypto.so.3.1
00002b1afa767000  2048    0    0 ----- libk5crypto.so.3.1
00002b1afa967000    4    4    4 r---- libk5crypto.so.3.1
00002b1afa968000    4    4    4 rw--- libk5crypto.so.3.1
00002b1afa969000    4    0    0 rw---  [ anon ]
00002b1afa96a000   12    0    0 r-x-- libcom_err.so.2.1
00002b1afa96d000  2044    0    0 ----- libcom_err.so.2.1
00002b1afab6c000    4    4    4 r---- libcom_err.so.2.1
00002b1afab6d000    4    4    4 rw--- libcom_err.so.2.1
00002b1afab6e000   136    0    0 r-x-- libbrotlidec.so.1.0.2
00002b1afab90000  2044    0    0 ----- libbrotlidec.so.1.0.2
00002b1afad8f000    4    4    4 rw--- libbrotlidec.so.1.0.2
00002b1afad90000   28    0    0 r-x-- librt-2.12.so
00002b1afad97000  2044    0    0 ----- librt-2.12.so
00002b1afaf96000    4    4    4 r---- librt-2.12.so
00002b1afaf97000    4    0    0 rw--- librt-2.12.so
00002b1afaf98000   392    0    0 r-x-- libssl.so.1.0.1e
00002b1afaffa000  2048    0    0 ----- libssl.so.1.0.1e
00002b1afb1fa000   16   16   16 r---- libssl.so.1.0.1e
00002b1afb1fe000   24   24   24 rw--- libssl.so.1.0.1e
00002b1afb204000  1768    0    0 r-x-- libcrypto.so.1.0.1e
00002b1afb3be000  2048    0    0 ----- libcrypto.so.1.0.1e
00002b1afb5be000   108   108   108 r---- libcrypto.so.1.0.1e
00002b1afb5d9000   48   48   48 rw--- libcrypto.so.1.0.1e
00002b1afb5e5000   16    8    8 rw---  [ anon ]
00002b1afb5e9000   40    0    0 r-x-- libkrb5support.so.0.1
00002b1afb5f3000  2044    0    0 ----- libkrb5support.so.0.1
00002b1afb7f2000    4    4    4 r---- libkrb5support.so.0.1
00002b1afb7f3000    4    4    4 rw--- libkrb5support.so.0.1
00002b1afb7f4000    8    0    0 r-x-- libkeyutils.so.1.3
00002b1afb7f6000  2044    0    0 ----- libkeyutils.so.1.3
00002b1afb9f5000    4    4    4 r---- libkeyutils.so.1.3
00002b1afb9f6000    4    4    4 rw--- libkeyutils.so.1.3
00002b1afb9f7000   124    0    0 r-x-- libbrotlicommon.so.1.0.2
00002b1afba16000  2044    0    0 ----- libbrotlicommon.so.1.0.2
00002b1afbc15000    4    4    4 rw--- libbrotlicommon.so.1.0.2
00002b1afbc16000   16    8    0 r-x-- mod_ruid2.so
00002b1afbc1a000  2044    0    0 ----- mod_ruid2.so
00002b1afbe19000    4    4    4 r---- mod_ruid2.so
00002b1afbe1a000    4    4    4 rw--- mod_ruid2.so
00002b1afbe26000   16    4    0 r-x-- libcap.so.2.16
00002b1afbe2a000  2044    0    0 ----- libcap.so.2.16
00002b1afc029000    4    4    4 rw--- libcap.so.2.16
00002b1afc02a000   16    0    0 r-x-- libattr.so.1.1.0
00002b1afc02e000  2044    0    0 ----- libattr.so.1.1.0
00002b1afc22d000    4    4    4 r---- libattr.so.1.1.0
00002b1afc22e000    4    4    4 rw--- libattr.so.1.1.0
00002b1afc22f000  6424    0    0 r--s- passwd
00002b1afc875000   212    8    4 r--s- group
00002b1afc8aa000    4    0    0 r--s-  [ shmid=0x2f230001 ]
00002b1afc8ab000   252    0    0 rw-s- zero (deleted)
00002b1afc8ea000  1004   52   52 rw-s- zero (deleted)
000056085d3b1000   648   348    0 r-x-- httpd
000056085d652000   20   20   20 r---- httpd
000056085d657000   16    8    8 rw--- httpd
000056085d65b000   12    8    8 rw---  [ anon ]
000056085e945000  29032  27728  27728 rw---  [ anon ]
000056086059f000  40872  39104  39104 rw---  [ anon ]
0000560862d89000  39068  20844  20844 rw---  [ anon ]
00007ffc25be7000   84   52   52 rw---  [ stack ]
00007ffc25bfd000    4    4    0 r-x--  [ anon ]
ffffffffff600000    4    0    0 r-x--  [ anon ]
---------------- ------ ------ ------
total kB     320388  92284  89276

Dựa vào kết quả trên, có thể thấy mỗi process httpd đang load rất nhiều module và mỗi module chiếm một số lượng RAM nhất định. Để tối ưu, cần tắt bớt các module không dùng để giảm lượng RAM cho mỗi process httpd được sinh ra.

2. Xác định 1 process dùng Swap

Trường hợp máy chủ hết RAM và hệ thống đang dùng tới swap, cần kiểm tra xem các process nào bị ảnh hưởng (process nào đang phải sử dụng swap):

$ for file in /proc/*/status ; do awk '/VmSwap|Name/{printf $2 " " $3}END{ print ""}' $file; done | sort -k 2 -n -r | less

 

Lệnh trên sẽ liệt kê danh sách các process đang phải sử dụng swap và lượng bộ nhớ sử dụng tương ứng được sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

 

Rate this post