Hạ cấp MySQL từ 5.7 xuống 5.6 trên DirectAdmin

  • Friday 10/04/2020

Hiện khi hạ cấp mysql 5.7 xuống thấp hơn bằng custombuild của directadmin sẽ báo lỗi. Để hạ cấp chúng ta phải remove bản 5.7 theo cách thủ công bằng lệnh

yum remove mysql

Removing:
mysql-community-client x86_64 5.7.27-1.el6 installed 100 M
Removing for dependencies:
mysql-community-server x86_64 5.7.27-1.el6 installed 776 M

Transaction Summary

sau đó chúng ta phải download lại các file sau :

MySQL-client-5.6.45-1.el6.i686.rpm

MySQL-server-5.6.45-1.el6.i686.rpm

Tại link sau :

http://www.mirrorservice.org/sites/ftp.mysql.com/Downloads/MySQL-5.6/

Tiến hành chạy lệnh install :

rpm -ivh MySQL-client-5.6.45-1.el6.i686.rpm

rpm -ivh MySQL-server-5.6.45-1.el6.i686.rpm

Vậy là hoàn tất.