Hồ sơ đăng ký tên miền dưới .gov.vn như thế nào là hợp lệ?

  • Sunday 16/10/2016
Hồ sơ hợp lệ bao gồm:
Quý khách có thể tham khảo thông tin chi tiết về việc đăng ký và sử dụng tên miền dưới “gov.vn” theo quy định tại Điều 13 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT và điều 11 Thông tư 21/2021/TT-BTTTT.
Theo khoản 11 điều 1 Thông tư 21/2021/TT-BTTTT về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, “Đối tượng được đăng ký tên miền dưới ”.gov.vn” bao gồm:
a) Cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương được quy định tại các Luật: Tổ chức Quốc hội; Tổ chức Chính phủ; Tổ chức chính quyền địa phương; Tổ chức Tòa án nhân dân; Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Nghị định của Chính phủ;
b) Các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước nằm trong cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được quy định tại các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
Rate this post