Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hỏi : Domain .Gov.vn ai được đăng ký, cá nhân đăng ký được không?

Hỏi : Domain .Gov.vn ai được đăng ký, cá nhân đăng ký được không?
Trả lời : Cá nhân không được phép đăng ký domain  .Gov.vn

Domain .Gov.vn :chỉ dành cho các cơ quan, tổ chức nhà nước ở trung ương và điạ phương. Bao gồm :

a) Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa Án nhân dân các cấp.

b) Chính phủ, các Bộ và cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc chính phủ.

c) Các đơn vị có tên trong Nghị định Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ hay cơ quan trực thuộc Chính Phủ.

d) Các cơ quan,tổ chức thành lập để thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo Quyết định ký bởi các cấp có thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức nêu trên.

Rate this post
Exit mobile version