Tại sao tôi đăng ký, duy trì tên miền “.vn” trên phần hoá đơn lại thể hiện phần VAT có 2 khoản: không chịu thuế và 10% VAT. Tôi muốn biết rõ chi phí mà tôi thanh toán bao gồm các khoản phí gì ?

  • Wednesday 22/07/2020

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Chương IV Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 quy định chi tiết phí và lệ phí thì ” Phí cấp tên miền, địa chỉ, số hiệu mạng Internet” là khoản phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước và không phải chịu thuế.

Theo bảng giá P.A Việt Nam niêm yết https://www.pavietnam.vn/vn/ten-mien-bang-gia.html

Khi chủ thể đăng ký, duy trì tên miền “.vn” thì chỉ phải chịu khoản phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư số Thông tư 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính mà không phải nộp thuế GTGT + Khoản thu dịch vụ (Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền) của nhà đăng ký chịu thuế GTGT 10%

Như vậy chi phí đăng ký cho một tên miền tại P.A Việt Nam được tính như sau:

Đăng ký mới tên miền .vn: Lệ phí đăng ký (1) + Phí duy trì (2) + Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu (3) + 10% VAT Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu (3) = 200.000 + 350.000 + 200.000 + 20.000 = 770.000 đ
Do đó, trên phần hoá đơn điện tử P.A Việt Nam xuất sẽ thể hiện chi tiết khoản chi phí nhà nước thu Không chịu thuế và khoản nhà đăng ký thu chịu thuế VAT 10%.

Rate this post