Cấu hình HTTP Basic Authentication trên WebServer Apache – httpd

  • Monday 06/09/2021

HTTP Basic Authentication là kiểu xác thực cơ bản nhất của một WebServer Apache yêu cầu client nhập username + password mỗi khi request. Client cần thêm header Authorization vào tất cả các request. Username và password không được encrypt mà được cấu trúc như sau:

  • nối username và password theo dạng: username:password
  • encode chuỗi trên với Base64
  • thêm từ khoá Basic

Để cấu hình HTTP Basic Authentication cho website trên máy chủ hoạt động với WebServer Apache – httpd, chúng ta thực hiện như sau:

1. Xác định file config/virtualhost

Trên máy chủ chạy WebServer Apache – httpd sử dụng command: httpd -S để xác định file config/virtualhost của website

2. Thiết lập password file

Sử dụng command htpasswd để thực hiện theo cấu trúc như sau:

htpasswd -c [/path/file/password] [user]

Với:

[/path/file/password]: là đường dẫn của file chứa username + password

[user]: là tên username để client đăng nhập

Ví dụ:

htpasswd -c /etc/httpd/conf/.htpasswd admin

3. Cấu hình HTTP Basic Authentication

Mở file config/virtualhost của website đã được xác định trước đó và thêm nội dung sau:

<Directory /var/www/html/>
AuthType Basic
AuthName "Basic Authentication"
AuthUserFile /etc/httpd/conf/.htpasswd
Require valid-user
</Directory>

4. Khởi động lại service

systemctl restart httpd

hoặc

service httpd restart

5. Kiểm tra hoạt động

Nhập username + password đã tạo trước đó sẽ truy cập được website.

Mọi chi tiết khác cần hỗ trợ, vui lòng gửi yêu cầu về kythuat@pavietnam.vn hoặc hotline 19009477 ext: 2
Xem thêm các hướng dẫn khác liên quan đến VPS/Server tại đây.

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

Rate this post
tên miền id.vn