Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn add trust email vào whitelist trên outlook

Khi bạn sử dụng mail trên outlook có 1 email gửi đến bạn mà nhận mail vào mục jurk mail, mặc dù kiểm tra trên webmail thì vào inbox bình thường, để mail vào inbox trên outlook, bạn add email gửi đó vào whitelist, lần sau email đó gửi đến bạn sẽ vào inbox trên outlook, để add 1 email vào whitelist bạn tham khảo video hướng dẫn sau :

Trong video là hướng dẫn cách add email hoadon@hoadon.cloud vào whitelist trên outlook, bạn có thể add 1 email khác bất kỳ ví vụ no-reply@hoadon.cloud vào nếu email này gửi đến cũng vào mục jurk mail.

https://kb.pavietnam.vn/wp-content/uploads/2021/04/white_list.mp4

Rate this post
Exit mobile version