Hướng dẫn backup dữ liệu cho các user trong tài khoản Reseller

  • Friday 31/01/2020

Để tạo bản backup dữ liệu cho các user thuộc Reseller, trong phần Reseller Tools bạn chọn Manage User Backups

Tại đây có 3 cột tương ứng với 3 lựa chọn:

  • Who – Chọn user sẽ backup lại dữ liệu
  • When – Chọn thời điểm sao lưu
  • Where – Chọn đường dẫn sao lưu dữ liệu
  • Submit – Thực hiện sao lưu

Tương tự với backup cho toàn bộ hosting đang tồn tại trên VPS thì lên Admin Level mục Admin Backup / Transfer và thao tác tương tự

Rate this post