Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn backup dữ liệu cho các user trong tài khoản Reseller

Để tạo bản backup dữ liệu cho các user thuộc Reseller, trong phần Reseller Tools bạn chọn Manage User Backups

Tại đây có 3 cột tương ứng với 3 lựa chọn:

Tương tự với backup cho toàn bộ hosting đang tồn tại trên VPS thì lên Admin Level mục Admin Backup / Transfer và thao tác tương tự

Rate this post
Exit mobile version