Hướng dẫn cách cài đăt Composer

  • Thursday 20/02/2020

1. Login vào VPS thông qua giao thức SSH với tài khoản root 

Code:
ssh root@my_server

Download tại link sau here

Chạy tuần tự các lệnh sau:

cd /usr/local/directadmin/plugins;
wget https://github.com/Marco129/DirectAdmin-Composer/archive/master.zip;
unzip master.zip;
mv DirectAdmin-Composer-master directadmin-composer;
rm -f master.zip;
sh directadmin-composer/scripts/install.sh;

[root@server plugins]# sh directadmin-composer/scripts/install.sh
mkdir: cannot create directory `/usr/local/directadmin/plugins/directadmin-compo ser/data': File exists
Plugin is now installed!

Bạn có thể bỏ qua thông báo lỗi này

Sau đó chép vào thư mục /usr/local/bin để sử dụng 

cp /usr/local/directadmin/plugins/directadmin-composer/data/composer.phar /usr/local/bin/composer