Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cách cài đăt Composer

Trước tiên bạn vui lòng thảo bài viết sau 

Composer là gì? Lợi ích của composer

1. Login vào VPS thông qua giao thức SSH với tài khoản root 

Code:
ssh root@my_server

Download tại link sau here

Chạy tuần tự các lệnh sau:

cd /usr/local/directadmin/plugins;
wget https://github.com/Marco129/DirectAdmin-Composer/archive/master.zip;
unzip master.zip;
mv DirectAdmin-Composer-master directadmin-composer;
rm -f master.zip;
sh directadmin-composer/scripts/install.sh;

[root@server plugins]# sh directadmin-composer/scripts/install.sh
mkdir: cannot create directory `/usr/local/directadmin/plugins/directadmin-compo ser/data': File exists
Plugin is now installed!

Bạn có thể bỏ qua thông báo lỗi này

Sau đó chép vào thư mục /usr/local/bin để sử dụng 

cp /usr/local/directadmin/plugins/directadmin-composer/data/composer.phar /usr/local/bin/composer

 

Thông tin thêm

Tham khảo các bài viết khác tại đây

Thông tin ưu đãi tại P.A Việt Nam https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

Rate this post
Exit mobile version