Hướng dẫn cách xử lý lỗi “give root password for maintenance ” trên CentOS 6.x

  • Friday 27/03/2020

Cách xử lý lỗi trên CentOS 6 trường hợp không nhớ Pass Root, nhưng vẫn gặp lỗi.  ( Nguyên nhân lỗi thường báo do unmout  1 HDD nhưng chưa rào UUID trong file fstab, hoặc check disk  )

Vào single mode vẫn báo lỗi này và không nhớ pass root để truy cập  .

give root password for maintenance

(or type control-d to continue)

Cách xử lý truy cập vào CentOS 6.x không cần pass  : 

các bước thao tác vào single mode như bình thường. Tuy nhiên đến bước này sau khi bấm phím “e”  để edit thì gõ lệnh sau ” fastboot single” sau đó bấm “enter” và bấm phím “b” để reboot lại  

fastboot single :  bỏ qua checkdisk và vào single mode

Tiếp theo thao tác kiểm tra lại file fstab và rào lại, hoặc chạy lại fsck, hoặc change lại pass root.

Rate this post