Hướng dẫn cài đặt git 2.9 trên máy chủ Directadmin với CentOS 6

  • Thursday 13/02/2020

Trước hết, hãy để tải xuống phiên bản git tại đây. Phiên bản bên dưới là 2.9.5 tại thời điểm này, dùng lệnh download là:
wget https://mirrors.edge.kernel.org/pub/software/scm/git/git-2.9.5.tar.gz

Giải nén file git source vừa download:
tar xzvf git-2.9.5.tar.gz

Bây giờ chúng ta cần thay đổi thư mục và bắt đầu quá trình cấu hình:
cd git-2.9.5

Trước tiên, hãy đảm bảo chúng tôi có tất cả các gói cần thiết để chạy git:
yum install autoconf cpio curl-devel expat-devel gcc gettext-devel make openssl-devel perl-ExtUtils-MakeMaker zlib-devel

Sau đó, hãy để cấu hình cho nó:
make configure

Bạn sẽ thấy như thế này:

[root@server git-2.9.5]# make configure
GIT_VERSION = 2.9.5
GEN configure

Hãy để đi đến các bước tiếp theo:
./configure --prefix=/usr/local/git

Sau đó chạy tiếp command
make

Tiếp đến:
make install

Tạo một số liên kết tượng trưng :
ln -sv /usr/local/git/bin/* /usr/bin/

Nếu kết quả phản hồi như sau:

[root@server git-2.9.5]# ln -sv /usr/local/git/bin/* /usr/bin/
`/usr/bin/git' -> `/usr/local/git/bin/git'
ln: creating symbolic link `/usr/bin/git-cvsserver': File exists
ln: creating symbolic link `/usr/bin/gitk': File exists
`/usr/bin/git-receive-pack' -> `/usr/local/git/bin/git-receive-pack'
`/usr/bin/git-shell' -> `/usr/local/git/bin/git-shell'
`/usr/bin/git-upload-archive' -> `/usr/local/git/bin/git-upload-archive'
`/usr/bin/git-upload-pack' -> `/usr/local/git/bin/git-upload-pack'

Hãy để xem xem đâu là git.
whereis git

Kết quả sẽ hiện thị locate của folder git:

[root@server git-2.9.5]# whereis git
git: /usr/bin/git /usr/local/git

Chạy command bên dưới để kiểm tra version git:

git --version

Kết quả sẽ tương tự như sau:

[root@server git-2.9.5]# git --version
git version 2.9.5

5/5 - (1 bình chọn)