[Chat30s] Hướng dẫn cài đặt LiveChat vào website WordPress

  • Thursday 14/12/2017

1. Tải Plugin Chat30s

Quý khách tải plugin Chat30s cho wordpress tại link sau : https://livechat.pavietnam.vn/plugins/web30s_live_chat_wordpress_1.0.0.zip

2. Đăng nhập vào admin website wordpress -> Chọn cài đặt Plugin -> và chọn Upload Plugin

Sau đó browse tới file đã download ở bước 1 và tiến hành cài đặt.

Quá trình cài đặt thành công

3. Vào quản lý Plugin để tiến hành active LiveChat và sử dụng.