Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên CentOS 7

Nếu bạn chưa biết MongoDB là gì thì có thể tham khảo thêm bài viết MongoDB là gì?

Sau khi tìm hiểu về MongoDB bây giờ bắt tay vào các bước cài đặt nào.

 

1. Cài đặt MongoDB

SSH vào server với user root và thực hiện lệnh bên dưới:

nano /etc/yum.repos.d/mongodb-org.repo

Thêm đoạn text bên dưới và lưu file

[mongodb-org-6.0]
name=MongoDB Repository
baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/$releasever/mongodb-org/6.0/x86_64/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-6.0.asc

Chạy tiếp các lệnh:

yum repolist
yum -y install mongodb-org
systemctl start mongod

Cấu hình MongoDB
Đầu tiên bạn cần bật tính năng xác thực tho Mongo bằng lệnh:

mongosh

Sau khi vào được Mongo CLI thì chạy tiếp lệnh:

use admin
db.createUser(
{
user: “admindb”,
pwd: “YOUR_PASSWORD”,
roles: [ “root” ]
}
)
exit

Tiếp theo mở file /etc/mongod.conf và thêm dòng bên dưới:

security:
authorization: enabled

Bây giờ bạn restart MongoDB và sau đó là có thể login với user của bạn

mongo –port 27017 -u “admindb” -p “YOUR_PASSWORD” –authenticationDatabase “admin”

Nếu bạn muốn tạo thêm các user database khác thì có thể dùng lệnh bên dưới:

use userdb
db.createUser(
{
user: “username”,
pwd: “USER_PASS”,
roles: [ { role: “readWrite”, db: “userdb” } ],
mechanisms:[“SCRAM-SHA-1”]
}
)

2. Cài đặt MongoDB PHP Driver

Chạy lệnh bên dưới (Thay 71 bằng phiên bản php mà bạn đang sử dụng trên server)

/usr/local/php71/bin/pecl install mongodb

Nếu server bạn đang dùng template CentOS 7 + Cyberpanel của P.A Việt Nam thì có thể sử dụng lệnh bên dưới

/usr/local/lsws/lsphp74/bin/pecl install mongodb

Sau đó thêm “extension=mongodb.so” vào file php.ini rồi restart PHP/Apache để hoàn tất.

Vậy là bạn đã hoàn tất các bước cài đặt MongoDB và Mongo PHP Driver lên server.

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (2 bình chọn)
Exit mobile version