Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cài đặt Odoo 13 trên Centos 8

Odoo là một phần mềm một nguồn mở CRM quản lý kinh doanh tất cả trong một. Cung cấp một bộ ứng dụng kinh doanh khác nhau cho các mục đích sử dụng khác nhau như Thương mại điện tử, quản lý dự án, quầy trợ giúp, kế toán, kiểm kê và một số công cụ xây dựng trang web.

 

Cài đặt Odoo 13 trên Centos 8

1. Cài đặt môi trường cho Odoo 13

Bước 1: Kết nối vào server bằng tài khoản root

ssh root@IP_address -p Port_number

Trong đó:

 

Bước 2: Cập nhật hệ thống và cài đặt kho lưu trữ EPEL

Bạn cần chạy lệnh sau để cập nhật hệ thống:

dnf update -y

Sau khi cập nhật hoàn tất, bạn tiếp tục cài đặt Epel với lệnh:

dnf install epel-release

 

Bước 3: Cài đặt Python 3 và môi trường Odoo 13

Bạn hãy cài đặt Python3 và các thành phần phụ khác mà Odoo yêu cầu phải có:

dnf install python36 python36-devel git gcc wget nodejs libxslt-devel bzip2-devel openldap-devel libjpeg-devel freetype-devel -y

 

Bước 4: Tạo một user Odoo
useradd -m -U -r -d /opt/odoo -s /bin/bash odoo

Với lệnh trên, bạn sẽ khởi tạo 1 user tên odoo và đặt thư mục home tại đường dẫn /opt/odoo  

 

Bước 5: Cài đặt và cấu hình PostgreSQL
PostgreSQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở và miễn phí được sử dụng trong một loạt các ứng dụng để lưu trữ dữ liệu. Chúng ta cần cài đặt PostgreSQL cho Odoo và để thực hiện việc này, bạn hãy chạy lệnh sau:
dnf install postgresql postgresql-server postgresql-contrib

 

Khởi tạo Database:
/usr/bin/postgresql-setup initdb

 

Tiếp theo sẽ khởi động và chạy PostgreSQL:
systemctl start postgresql
systemctl enable postgresql
systemctl status postgresql

 

Cuối cùng bạn tạo 1 user PostgreSQL có tên giống với Odoo của hệ thống đã tạo trước đó.
su – postgres -c “createuser -s odoo”

 

Bước 6: Cài đặt Wkhtmltopdf

Để Odoo in báo cáo PDF, thì sẽ yêu cầu một gói có tên Wkhtmltopdf. Điều này được sử dụng để hiển thị HTML sang PDF và các định dạng hình ảnh khác. Gói rpm có sẵn trên Github và bạn có thể cài đặt như sau từ rpm.

dnf install https://github.com/wkhtmltopdf/wkhtmltopdf/releases/download/0.12.5/wkhtmltox-0.12.5-1.centos8.x86_64.rpm

 

Bước 7: Cài đặt và cấu hình Odoo 13

Ở bước này bạn cần clone source từ branch Odoo 13 về server, tuy nhiên cần switch sang user Odoo đã tạo trước đó.

su odoo

Chạy câu lệnh sau để clone source Odoo 13 từ GitHub repository:

git clone https://www.github.com/odoo/odoo --depth 1 --branch 13.0 /opt/odoo/odoo13

 

Tiếp theo, bạn cần tạo môi trường mới để chạy instance Odoo 13

cd /opt/odoo && python3 -m venv odoo13-venv

Sau khi tạo xong môi trường, bạn truy cập vào bằng lệnh sau:

source odoo13-venv/bin/activate

 

Tại đây, bạn hãy cài đặt các module Python cần thiết để quá trình cài đặt Odoo diễn ra suôn sẻ.

pip3 install -r odoo13/requirements.txt 

Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn thoát khỏi môi trường ảo và trờ về quyền root với lệnh:

deactivate && exit

 

Tiếp đến bạn hãy tạo thư mục cho các module và gán quyền sở hữu cho người dùng đã tạo.

mkdir /opt/odoo/odoo13-custom-addons
chown odoo: /opt/odoo/odoo13-custom-addons

 

Tạo thư mục ghi log để theo dõi và xử lý lỗi sau này.
mkdir /var/log/odoo13 && touch /var/log/odoo13/odoo.log
chown -R odoo: /var/log/odoo13/

 

Tiếp theo cần tạo một file config cho instance Odoo được cài đặt:
vi /etc/odoo.conf

Sau khi chạy lệnh vi thì cần copy đoạn mã sau và dán vào file odoo.conf đang mở.

[options]
; This is the password that allows database operations:
admin_passwd = master_password
db_host = False
db_port = False
db_user = odoo
db_password = False
xmlrpc_port = 8069
; longpolling_port = 8072
logfile = /var/log/odoo13/odoo.log
logrotate = True
addons_path = /opt/odoo/odoo13/addons,/opt/odoo/odoo13-custom-addons

Bạn cần thay đổi master_password trong đoạn code ở trên thành Master Password database PostgreSQL mà bạn muốn. Cuối cùng bạn bấm ESC và gõ :wq để lưu và thoát khỏi file odoo.conf.

 

Bước 8: Tạo systemd Unit File

Tạo cho odoo một service riêng chạy background trên server với lệnh:
vi /etc/systemd/system/odoo13.service

Sau đó dán đoạn mã sau và file vừa tạo.

[Unit]
Description=Odoo13
#Requires=postgresql-10.6.service
#After=network.target postgresql-10.6.service

[Service]
Type=simple
SyslogIdentifier=odoo13
PermissionsStartOnly=true
User=odoo
Group=odoo
ExecStart=/opt/odoo/odoo13-venv/bin/python3 /opt/odoo/odoo13/odoo-bin -c /etc/odoo.conf
StandardOutput=journal+console

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Sau đó chạy lệnh sau để reload lại daemon nhận diện unit mới được tạo trong systemd.
systemctl daemon-reload

Tiếp đến bạn hãy start và enable Odoo.
systemctl start odoo13
systemctl enable odoo13
systemctl status odoo13

2. Mở port 8069 trên Centos 8 và cài đặt Nginx cho Odoo

Mở port 8069.
Odoo sử dụng port 8069 do đó bạn cần mở port này với Firewall. Nếu bạn sử dụng firewalld hãy dùng lệnh sau để mở.
firewall-cmd --add-port=8069/tcp --zone=public --permanent
firewall-cmd --reload

 

Cài đặt Nginx cho Odoo.
Bạn cài đặt Nginx với lệnh:
dnf install nginx

Sau khi cài NGINX bạn hãy tạo file virtual host và copy past đoạn mã sau.
vi /etc/nginx/conf.d/odoo13.conf

Nội dung file:

upstream odoo {
server 127.0.0.1:8069;
}
server {
listen 80;
server_name server-IP;

access_log /var/log/nginx/odoo13.access.log;
error_log /var/log/nginx/odoo13.error.log;

location / {
proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

proxy_redirect off;
proxy_pass http://odoo;
}
location ~* /web/static/ {
proxy_cache_valid 200 90m;
proxy_buffering on;
expires 864000;
proxy_pass http://odoo;
}
gzip_types text/css text/less text/plain text/xml application/xml application/json application/javascript;
gzip on;
}

 

Sau đó bạn save lại và khỏi động lại NGINX
systemctl start nginx
systemctl enable nginx

 

3. Setup Odoo Setup web browser

Bây giờ bạn hãy truy cập http://server-ip:8069 để truy cập Odoo và setup các bước tiếp theo nhé.

 

 

Master Password: Nhập password database PostgreSQL đã tạo khi cài đặt file odoo.conf ở bước 7.

Database Name: Nhập tên database mà bạn muốn tạo.

Email: Nhập email sẽ trở thành email tài khoản system admin dùng để đăng nhập sau khi tạo xong database.

Password: Nhập email sẽ trở thành email tài khoản system admin dùng để đăng nhập sau khi tạo xong database.

Phone Number: Nhập số điện thoại của system admin vào.

Language: Chọn Tiếng Việt

Country: Chọn Việt Nam

Demo data: Không chọn

Cuối cùng => Click Create Database và chờ cho server xử lý tạo dữ liệu.

 

Kết Quả:

 

Chúc các bạn thành công !

 

___________________________________________________________________________________________

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post
Exit mobile version